dla przedsiębiorców

Zdalne zgromadzenie a UPR

Zdalne zgromadzenie wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Od przeszło roku wykorzystywanie zdalnych środków świadczenia pracy – także w szeroko pojętym sektorze publicznym, a więc również w administracji i sądownictwie – stało się właściwie standardem, a nie tak, jak przed pandemią wyjątkiem od reguły. Jednocześnie w ostatnim roku ustawodawca zdecydowanie rozszerzył możliwość wypełniania różnego rodzaju obowiązków, czy odbywania posiedzeń właśnie za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Zresztą można się spodziewać, że tym samym doszło do zdecydowanego przyspieszenia we wprowadzaniu rozwiązań „cyfryzacyjnych”. Nie inaczej jest w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W jaki więc sposób przeprowadzić w jego ramach zgromadzenie wierzycieli w formie zdalnej?

Zasady głosowania nad układem

Ustawodawca w „tarczy antykryzysowej”, na mocy której do polskiego porządku prawnego wprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, w zakresie zasad dotyczących głosowania nad układem, odesłał do art. 212 Prawa restrukturyzacyjnego. Przepis ten stanowi, że dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do głosowania. W związku z tym należy uznać, że zadaniem dłużnika jest samodzielne zebranie głosów od wierzycieli, a wcześniej przekazanie im kart do głosowania. Oczywiście powinny one zostać tak sporządzone, aby jak najlepiej odpowiadać charakterowi postępowania restrukturyzacyjnego – a zwłaszcza zasadom ustalania większości potrzebnej do przyjęcia układu.

W związku z tym wierzyciel na swojej karcie musi wskazać wysokość przyjętej mu wierzytelności sumę wierzytelności objętych układem oraz dzień układowy. Przy czym dane te powinny pokrywać się z informacjami wynikającymi ze spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę układu. Z praktycznego punktu widzenia warto pamiętać, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy podpisu wierzyciela na karcie do głosowania. Stąd nie ma konieczności, aby został on np. notarialnie poświadczony. Sama zaś karta do głosowania może zostać doręczona pocztą elektroniczną. To z kolei otwiera pytanie, czy głosowanie może zostać przeprowadzone w wersji zdalnej?

E-zgromadzenie wierzycieli i głosowanie 

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: tak. Ustawodawca w „tarczy antykryzysowej” wprost zdecydował, że niezależnie od „korespondencyjnego” zbierania głosów, nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Jednocześnie – o ile istnieją możliwości techniczne – głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Musi ono obejmować głosowanie – w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce samego zgromadzenia. Poza tym prawodawca uznał, że udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

Decydując się więc na przeprowadzenie zdalnego głosowania, trzeba dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić jego organizację w sposób gwarantujący zachowanie powyższych standardów. Konieczne jest więc wykorzystanie takich rozwiązań technicznych, które zapewnią możliwość czynnego udziału w zgromadzeniu każdemu z zainteresowanych tym wierzycieli. W samym zaś obwieszczeniu o zgromadzeniu, zamiast wskazania adresu miejsca, należy podać dokładną informację o sposobie uczestnictwa – a więc przede wszystkim o tym, w jaki sposób wierzyciel może uzyskać połączenie. Warto zadbać także o wsparcie techniczne na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych trudności. Może to być szczególnie pomocne wówczas, gdyby okazało się, że do rozwiązania ewentualnych komplikacji niezbędna jest bliższa znajomość zasad działania wykorzystywanego sprzętu, czy oprogramowania. 

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3