Pogotowie Restrukturyzacyjne

Wstępny plan restrukturyzacyjny

Wstępny plan restrukturyzacyjny jest ważnym dokumentem, od którego w dużej mierze zależy rozpoczęcie postępowania.

Dlatego do jego przygotowania należy przyłożyć odpowiednią wagę, tak aby zawrzeć w nim wszystkie konieczne elementy.

Struktura wstępnego planu

Wstępny plan restrukturyzacyjny dołączany jest do wniosku o otwarcie postępowania, a więc jego głównym celem jest uzasadnienie konieczności wszczęcia i przeprowadzenia procedury restrukturyzacyjnej.

Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne wstępny plan zawiera co najmniej analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi kosztów a także wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej

W pierwszym punkcie należy wskazać kiedy rozpoczęły się problemy z płynnością finansową przedsiębiorstwa i jakiej były one natury.

Należy także podać jakie środki zostały do tej pory podjęte w celu uzdrowienia sytuacji i dlaczego nie przyniosły one rezultatów, co jednocześnie uzasadni konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji.

Analizując przyczyny będące źródłem sytuacji dłużnika nie należy ograniczać się jedynie do ich wskazania i opisania.

Warto właśnie w tym elemencie planu wykazać, że w wyniku restrukturyzacji nie dojdzie do pokrzywdzenia wierzycieli. Bez udowodnienia tej przesłanki  sąd nie będzie mógł postanowić o rozpoczęciu procedury.

Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów

Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów winien wskazać na oczekiwania i plany dłużnika co do wybranych metod poprawy jego sytuacji ekonomicznej.

Oczywiście dokładnego rozwiązanie będą zależeć przede wszystkim od profilu prowadzonej działalności gospodarczej i mogą dotyczyć każdego jej aspektu, np. redukcji zatrudnienia, czy sposobów podniesienia jej efektywności.

Jednak trzeba pamiętać, że zakładane środki zaradcze muszą odpowiadać wcześniej zdiagnozowanym problemom.

Stąd jeżeli np. nie wskazano, że przyczyną zagrożenia niewypłacalnością jest przerost zatrudnienia w ramach wstępnego opisu nie można planować przeprowadzenia redukcji zatrudnienia. Dlatego warto dobrze przemyśleć ten punkt wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Ponadto można w nim wskazać na takie elementy jak zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem, planowany rozwój dystrybucji usług, czy dokapitalizowanie przedsiębiorstwa.

Warto odnieść się w tym punkcie do ogólnej kondycji danego rynku, zwłaszcza działań podejmowanych przez konkurencje.

Skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji może odbyć się jedynie po dokładnym rozpoznaniu wyzwań stojących przed przedsiębiorcą w perspektywie rozwoju jego branży.

Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych

Kształt ostatniego z wymaganych punktów – wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych – będzie zależał przede wszystkim od tego o które z postępowań układowych wnioskuje dłużnik.

Najczęściej najbardziej rozbudowany harmonogram będzie dotyczył postępowania sanacyjnego, chociażby ze względu na możliwość odsunięcia nawet o rok głosowania nad przyjęciem układu.

W przypadku przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego harmonogram może (choć nie musi) być ściśle związany z terminarzem postępowania i przyjęciem układu.

Oczywiście zawsze przedstawiany harmonogram musi być realny, tj. odzwierciedlać czas faktycznie potrzebny na przeprowadzenie restrukturyzacji.

Wstępny plan restrukturyzacyjny – podsumowanie

Przygotowując wstępny plan należy przede wszystkim pamiętać o jego roli – ma on przede wszystkim zawierać najważniejsze informacje o przyczynach złej kondycji przedsiębiorstwa i środkach potrzebnych do jego naprawy, tak aby sąd mógł ocenić zasadność wniosku restrukturyzacyjnego.

Stąd w planie należy skupić się przede wszystkim na wykazaniu przesłanek decydujących o możliwości rozpoczęcia wybranego z postępowań restrukturyzacyjnych.

Dlatego dla powodzenia całego przedsięwzięcia dobrze jest skorzystać z pomocy doradcy, który posiada doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentacji i daje gwarancje w pełni profesjonalnego przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3