dla przedsiębiorców

Wniosek o upadłość. Co powinien zawierać i jak go uzupełnić?

Ogłoszenie upadłości przez firmę czy osobę fizyczną jest swego rodzaju ostatecznością, do której uciekać się należy wyłącznie w sytuacji, gdy inne metody wyjścia z kryzysowej sytuacji i spłaty zobowiązań swym wierzycielom zawiodą. Aby jednak móc starać się o ogłoszenie upadłości, należy spełnić określone wymogi – poniżej prezentujemy więcej informacji na ten temat.

Kto i kiedy ma prawo do ogłoszenia upadłości?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym prawo do ogłoszenia upadłości przysługuje podmiotowi gospodarczemu, który stał się niewypłacalny, tzn. nie reguluje zobowiązań wobec wierzycieli przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Należy przy tym zauważyć, iż ustawa Prawo upadłościowe nie określa ilości zobowiązań ani ich kwot, co w praktyce oznacza, iż wystarczy nawet jedno niewielkie kwotowo zadłużenie nieuregulowane przez ponad 90 dni, aby dany podmiot spełnił przesłanki niewypłacalności.

Nieco inaczej kwestia niewypłacalności wygląda w przypadku osób prawnych – są uznawane za niewypłacalne w chwili, gdy łączna suma zobowiązań przekracza wartość majątku danej osoby prawnej. Co ważne, nie ma znaczenia, czy te zobowiązania są na bieżąco regulowane, czy nie.  Możliwe jest również złożenie wniosku o upadłość konsumencką – przysługuje ona osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne zgodnie z definicją niewypłacalności przywołaną powyżej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik, jak i każdy spośród wierzycieli, przy czym istnieje ustawowy obowiązek zgłoszenia takiego wniosku w terminie nie późniejszym, niż 30 dni od chwili wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Pełny krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o upadłość jest określony w art. 20 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. nr 175, poz 1361).

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o upadłość dłużnika należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez zadłużone przedsiębiorstwo. Jeżeli dłużnik posiada więcej niż jeden zakład na terenie kraju, za właściwy uznaje się każdy sąd, pod który podlega jeden z tych zakładów. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnego zakładu w Polsce, wniosek o upadłość należy składać do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby dłużnika. Jeżeli w żaden sposób nie można ustalić właściwego sądu, wniosek o upadłość firmy dłużnika powinien zostać złożony w sądzie, w którego obszarze jest zlokalizowany majątek dłużnika.

Myślisz o upadłości konsumenckiej, ale przerażają Cię koszty pomocy prawnej? Zrób to sam – z pomocą naszego poradnika! Zawiera on gotowe wnioski o upadłość konsumencką oraz instrukcję krok po kroku. Sprawdź.

„Upadłość konsumencka – zrób to sam!” –
kliknij i odbierz 200 zł na zakup poradnika!

Wzór wniosku dłużnika o upadłości firmy

Wniosek o upadłość konsumencką każdorazowo musi być złożony na formularzu urzędowym dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – w innym przypadku nie zostanie rozpatrzony. Warto jednak zauważyć, że wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa nie wymaga stosowania urzędowego formularza, musi natomiast spełniać wymagania stawiane pismom procesowym. Poniżej prezentujemy niezbędne, podstawowe elementy wzoru wniosku o ogłoszenie upadłości przez firmę:

 • imię i nazwisko dłużnika lub jego nazwa,
 • numer PESEL albo KRS (jeśli firma podlega wpisowi do rejestru),
 • określenie siedziby dłużnika,
 • wskazanie wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania dłużnika,
 • wskazanie likwidatorów (wyłącznie jeśli zostali oni ustanowieni),
 • wskazanie wspólników (imię, nazwisko, adres) odpowiadających za zobowiązania (wyłącznie w przypadku spółek handlowych),
 • określenie miejsca podstawowej działalności dłużnika,
 • szczegółowe uzasadnienie wniosku,
 • informacja co do tego, jakiemu prawu podlega dłużnik (polskiemu czy zagranicznemu),
 • informacja co do tego, czy dłużnik jest lub nie jest spółką publiczną.

W przypadku, gdy wniosek o upadłość składa sam dłużnik, niezbędne jest dołączenie również:

 • aktualnego wykazu majątku (wraz z wyceną szacunkową),
 • bilansu sporządzonego na potrzeby postępowania upadłościowego (jeśli nie jest to możliwe, należy dołączyć oświadczenie biura rachunkowego o niemożliwości sporządzenia bilansu),
 • spisu wierzycieli,
 • oświadczenia o spłatach wierzytelności w okresie obejmującym 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o upadłość,
 • spisu podmiotów mających zobowiązania majątkowe wobec dłużnika (jeśli takie istnieją),
 • wykazu tytułów egzekucyjnych i wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
 • listy zabezpieczeń, które zostały ustanowione na majątku dłużnika.
Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3