dla przedsiębiorców

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Jak działa i kiedy warto z niego skorzystać?

Poprzez postępowanie restrukturyzacyjne możliwe jest uniknięcie przez dłużnika ogłoszenia upadłości. Dłużnik ten ma do dyspozycji przeróżne rozwiązania naprawczo-oddłużeniowe, które umożliwiają mu rozwiązanie problemu niewypłacalności. W czerwcu 2020 roku weszła w życie procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, która nie wymaga nadmiernej ingerencji sądu. Jak to działa i w jakich przypadkach warto z tego skorzystać?

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne należy uznać obecnie za podstawowy sposób udzielenia pomocy przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Takie narzędzie zostało wprowadzone Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 1086).

Nowa procedura spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dłużników. Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej tylko w grudniu 2020 roku z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego skorzystało aż 118 przedsiębiorców.

Zainteresowanie nową formą postępowania wynika z wielu udogodnień dla dłużników, którzy mogą zawrzeć układ z wierzycielami i jednocześnie korzystać z szerokiej ochrony przed egzekucją.

Jak działa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne odbywa się głównie pozasądowo. Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na restrukturyzację, musi zawrzeć umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Do rozpoczęcia postępowania wystarczy obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dłużnik dokonuje go samodzielnie, a w dniu publikacji rozpoczyna się również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Dłużnik ten wraz ze swoim doradcą przedstawia nadzorcy układu propozycje układowe, następnie zbierane głosy wierzycieli i dopiero na tej podstawie występuje do sądu o zatwierdzenie przegłosowanego układu. Obowiązkiem tego dłużnika jest również przygotowanie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych.

Dłużnik nie potrzebuje ingerencji sądu, aby doprowadzić do uzyskania ochrony przeciwegzekucyjnej. Po obwieszczeniu restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ma on 4 miesiące na przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu. Jeśli ten wniosek nie trafi w tym czasie do sądu, to wówczas postępowanie zostaje zgodnie z prawem umorzone.

Dzień układowy, jak wynika z art. 16 ust. 2 wspomnianej ustawy, nie może nastąpić wcześniej niż na 7 dni przed złożeniem wniosku o obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie później niż 7 dni po tym czasie. Jeśli dana wierzytelność powstanie po dniu układowym, to wtedy dłużnik powinien ją regulować na bieżąco.

Jakie korzyści przynosi postępowanie restrukturyzacyjne uproszczone?

Duże zainteresowanie przedsiębiorców uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym wynika przede wszystkim z wielu korzyści, jakie niesie ono dla dłużnika. Należy do nich zaliczyć:

  • Uzyskanie ochrony przed egzekucją – istniejące postępowania są zawieszone i nie mogą być wszczęte kolejne.
  • Uzyskanie ochrony przed wypowiedzeniem kluczowych dla dłużnika umów – chodzi o umowy najmu, dzierżawy czy kredytu. Wypowiedzenie jest możliwe w przypadku otrzymania zgody nadzorcy układu.

Postępowanie uproszczone uwzględnia także rozwiązania, które asekurują słuszne prawa wierzycieli, m.in. takie jak:

  • Ograniczony czas trwania postępowania – wniosek do sądu powinien wpłynąć w czasie wspomnianych 4 miesięcy.
  • Możliwość uchylenia skutków dokonania obwieszczenia, jeśli ich efektem może być pokrzywdzenie wierzycieli – odbywa się to na podstawie wniosku wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika – jeśli otworzył on postępowanie w złej wierze, może być zobowiązany do naprawy szkody.

Co więcej, dłużnik może tylko raz dokonać obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Minusy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne nie jest pozbawione wad. Przedsiębiorcy mogą z niego korzystać według aktualnych ustaleń do końca czerwca 2021 roku, zatem przynajmniej według aktualnego stanu nie jest ono wprowadzone na stałe. Kolejna kwestia dotyczy tego, że restrukturyzacja może trwać 4 miesiące, zatem dłużnik ma stosunkowo niewiele czasu na zawarcie układu z wierzycielami.

Kto może skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji?

Mogą się na nią zdecydować wszystkie podmioty, które zgodnie z art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego mają zdolność restrukturyzacyjną. Wprawdzie nowa procedura została ogłoszona w ramach Tarczy Antykryzysowej, ale ustawa nie narzuca takiego wymogu, aby przedsiębiorca, który z niej skorzysta, miał problemy finansowe wynikające z pandemii COVID-19. Takie postępowanie dostępne jest dla:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 i 1495),
  • spółki z o.o. i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • wspólników spółki partnerskiej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Podsumowanie

Postępowanie restrukturyzacyjne może być skutecznym sposobem na poradzenie sobie przez przedsiębiorcę z problemami finansowymi. Mamy za sobą wiele takich postępowań. Jeśli potrzebują Państwo doświadczonych doradców, to zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z naszej kancelarii restrukturyzacyjnej.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3