dla przedsiębiorców

Układ w upadłości – dla kogo jest przeznaczony?

Ogłoszenie upadłości to ostateczny sposób na oddłużenie. Zanim dłużnik zdecyduje się na ten krok, powinien spróbować innych metod, chociażby restrukturyzacji. Nie należy także zapominać, że nawet ogłoszenie upadłości nie zamyka dłużnikowi drogi do poszukiwania kompromisu z wierzycielami. Wręcz przeciwnie – w trakcie postępowania upadłościowego, w tym w ramach upadłości konsumenckiej, można zawrzeć układ. Jak to zrobić? O czym nie wolno zapomnieć? Kiedy opłaca się złożyć wierzycielom propozycje układowe?

Upadłość układowa a restrukturyzacja

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że układ w upadłości jest jak najbardziej dopuszczalny. Na takie rozwiązanie wprost wskazuje art. 266a ust. 1 Prawa upadłościowego, zgodnie z którym w postępowaniu upadłościowym dopuszczalne jest zawarcie układu. Jeżeli w czasie trwania postępowania upadłościowego dojdzie do zawarcia układu, to mówimy o upadłości układowej. W przeciwnym wypadku używa się potocznego określenia „upadłość likwidacyjna”. W upadłości układowej odpowiednio stosuje się – odnoszące się do układu i jego skutków – przepisy Prawa restrukturyzacyjnego.

Propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym ma prawo zgłosić upadły, wierzyciel oraz syndyk. Mają oni pełną swobodę przy składaniu propozycji układowych – mogą, ale w żadnym razie nie muszą tego czynić. Zależy to wyłącznie od ich swobodnej decyzji. Co zaś można zawrzeć w takich propozycjach? Okazuje się, że możliwości są naprawdę szerokie.

Układ w upadłości – czym jest?

Układ w upadłości rzeczywiście zbliża postępowanie upadłościowe do restrukturyzacji. Dzięki niemu upadły dłużnik może dojść do porozumienia z wierzycielami, ratując tym samym swój majątek przed sprzedażą w drodze likwidacji masy upadłości. Podobnie jak w postępowaniu restrukturyzacyjnym, również przy upadłości układowej możliwości, z których można skorzystać w układzie, są bardzo szerokie. Obowiązuje tu prosta zasada: wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone.

Nie należy przy tym zapominać, że od treści propozycji układowych może zależeć to, czy dojdzie do wstrzymania likwidacji masy upadłości. Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego niedopuszczalne jest wstrzymanie likwidacji masy upadłości, jeżeli propozycje układowe nie przewidują zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem niezwłocznie po zatwierdzeniu układu i prawomocnym zakończeniu postępowania na tej podstawie. Podobne ograniczenia dotyczą wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub innym ograniczonym prawem rzeczowym. W takich przypadkach wierzyciel może po prostu nie zgodzić się na przerwanie likwidacji upadłego dłużnika.

Układ w upadłości konsumenckiej

Układ z wierzycielami może zostać zawarty także w upadłości konsumenckiej. Również tu jest on formą ugody między upadłym konsumentem a jego wierzycielami. Jednak układem w upadłości konsumenckiej rządzą nieco inne zasady. Po pierwsze prawo do inicjatywy zawarcia układu ma tylko upadły konsument. Po drugie, składając taki wniosek, konsument musi uprawdopodobnić, że w wyniku zawarcia układu zostaną osiągnięte cele upadłości konsumenckiej.

Co to oznacza? Zgodnie z Prawem upadłościowym chodzi tu o dwa cele: zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Wniosek o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej kieruje się do sędziego-komisarza. Jeżeli zdecyduje on o zwołaniu zgromadzenia wierzyciela w celu głosowania nad układem, może przy tym zdecydować o wstrzymaniu likwidacji majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Tym samym dążenie do zawarcia układu z wierzycielami w upadłości konsumenckiej może się okazać jedynym sposobem na zachowanie przez upadłego swojego majątku. Dlatego właściwie zawsze trzeba spróbować skorzystać z tej szansy.

Prawnicy Kancelarii Kwiatkowski&Wspólnicy wiedzą, co zrobić, aby zawrzeć układ w upadłości, i nie raz udowodnili, że naprawdę potrafią do tego doprowadzić.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3