dla konsumentów

Uchylenie planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką prowadzi się po to, aby oddłużyć osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Dlatego tak istotne jest prawidłowe wykonywanie planu spłaty wierzycieli. Niestety, nie zawsze plan ten jest realizowany. Co się wówczas dzieje? Rozwiązania są właściwie dwa: zmiana planu albo jego uchylenie.

Obowiązki upadłego w czasie wykonywania planu spłaty

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:

  • wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;
  • dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości;
  • ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Najważniejszym obowiązkiem upadłego konsumenta jest realizacja planu spłaty wierzycieli. Jeżeli dokument ten zostanie ustalony w danym postępowaniu upadłościowym, to po prostu należy go wypełniać zgodnie z jego treścią. Prawo upadłościowe stanowi, że plan spłaty jest ustalany na podstawie projektu przedstawianego sądowi upadłościowemu przez syndyka. Projekt ten powinien zostać złożony w sądzie po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Roczne sprawozdanie upadłego konsumenta

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, których skutkiem mogłoby być pogorszenie jego zdolność do wykonania planu. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, ma prawo wyrazić zgodę na taką czynność. Dodatkowo upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Upadły nie realizuje planu spłaty – jakie są tego konsekwencje?

Oczywiście w realiach konkretnego przypadku może okazać się, że upadły konsument nie realizuje planu spłaty, bądź co prawda wypełnia jego postanowienia, ale czyni to w sposób niepełny bądź nieprawidłowy. Wówczas pojawiają się dwa rozwiązania:

  • zmiana planu spłaty wierzycieli
  • lub jego uchylenie.

W pierwszym przypadku chodzi o przedłużenie terminu spłaty wierzytelności. Jednak maksymalny okres wydłużenia pierwotnego terminu wynosi osiemnaście miesięcy.

Natomiast do uchylenia planu spłaty wierzycieli dochodzi w razie niewykonywania przez upadłego konsumenta obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie to jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Trudno zaprzeczyć, że takie sformułowanie przez ustawodawcę przesłanek uchylenia układu pozwala na szeroką ich interpretację. Biorąc zaś pod uwagę, że decyzję w sprawie uchylenia sąd podejmuje z urzędu – czyli z własnej inicjatywy – bądź na wniosek wierzycieli, w konkretnej sprawie można powołać cały szereg argumentów zarówno „za” uchyleniem układu, jak i „przeciw” tej decyzji. Jedno jest pewne: uchylenie planu spłaty wierzycieli powinno być postrzegane jako wyjątek od reguły, zgodnie z którą należy go wykonywać. Dlatego za taką decyzją sądu upadłościowego muszą stać naprawdę poważne racje.

Z bogatego doświadczenia w prowadzeniu spraw upadłościowych, jakie posiadają prawnicy z Kancelarii Kwiatkowski&Wspólnicy, wynika, że jakość argumentacji ma decydujące znaczenie przy przekonywaniu sądu do uwzględnia bądź odrzucenia wniosku o uchylenie planu spłaty wierzycieli. Stąd zawsze warto przyłożyć się do jego pisania.

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3