dla przedsiębiorców

Sprawozdanie nadzorcy układu w UPR

Sprawozdanie nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jedną z podstawowych cech uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest jego odformalizowanie, zwłaszcza poprzez zredukowanie do niezbędnego minimum sądowej „części” postępowania. Stąd jego rozpoczęcie następuje do dokonaniu obwieszczenia przez dłużnika – którego warunkiem jest spełnienie kilku przesłanek, w tym przede wszystkim zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który spełnia rolę nadzorcy układu. Jednak ostateczny sukces restrukturyzacji zawsze zależy od zatwierdzenia przez sąd – stąd prowadzenie uproszczonej restrukturyzacji ma sens tylko wówczas, gdy podejmuje się takie czynności, które znajdą akceptację sądu. W tym kontekście niezwykle istotnym dokumentem jest sprawozdanie nadzorcy dołączane do wniosku o zatwierdzenie układu. Co należy zawrzeć w tym dokumencie?

Odwołanie do Prawa restrukturyzacyjnego

Uproszczona restrukturyzacja jest typem postępowania o zatwierdzenie układu, co z kolei oznacza, że stosuje się w niej przepisy Prawa restrukturyzacyjnego dotyczące sprawy o zatwierdzenie układu, jednak ze zmianami wynikającymi z „tarczy antykryzysowej”, która wprowadziła właśnie uproszczoną restrukturyzację. W każdym razie obowiązkiem nadzorcy układu także w uproszczonym postępowaniu jest przygotowanie sprawozdanie, które załącza się do wniosku o zatwierdzenie układu składanego w sądzie. 

W związku z tym dokument ten – jak właściwie każdy z załączników do przedmiotowego wniosku – jest bardzo istotny z punktu widzenia sukcesu uproszczonej restrukturyzacji. W końcu jeżeli sąd odmówi zatwierdzenia układu, cały wysiłek pójdzie na marne. Dlatego warto zadbać nie tylko o formalną stronę postępowania, a więc wypełnienie wszystkich zasad, które w ogóle warunkują możliwość zatwierdzenia układu, ale również o wysoką jakość składanych do sądu dokumentów. Należy pamiętać, że – biorąc pod uwagę ogromną skalę obciążenia sądów, także upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pracą – przedłożone dokumenty powinny już na pierwszych rzut oka powinny dawać pozytywną odpowiedź na pytanie o dopuszczalność zatwierdzenia układu. Mówiąc inaczej – im mniej wątpliwości sądu, tym większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. 

Im więcej, tym lepiej

Ustawodawca sprecyzował, jakie elementy muszą znaleźć się w sprawozdaniu nadzorcy układu. W pierwszym rzędzie nadzorca ma obowiązek stwierdzić przyjęcie układu, a więc po prostu złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie. Dalej obowiązkiem nadzorcy jest dokonanie oceny zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu. W przypadku, gdy wierzyciele złożyli swoje zastrzeżenia, również konieczne jest ich uwzględnienie w sprawozdaniu. 

Poza tym nadzorca układu musi ocenić, na ile wykonanie układu jest możliwe. Oczywiście może on mieć w tym zakresie inne zdanie, niż dłużnik, jednak w realiach uproszczonej restrukturyzacji należy pamiętać, że nadzorca układu przeważnie ma bardzo istotny wpływ na wypracowanie propozycji układowych, a w konsekwencji samego układu. W końcu nie ma przeszkód, aby doradca restrukturyzacyjny współpracował w omawianym tu zakresie jeszcze przed dokonaniem obwieszczenia. 

Ponadto w sprawozdaniu nadzorcy układu umieszcza się:

  • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
  • aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników;
  • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
  • spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę układu, ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi;
  • spis wierzytelności spornych, sporządzony przez nadzorcę układu; wskazanie sumy wierzytelności z wyszczególnieniem, jaką część stanowią wierzytelności sporne;
  • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;
  • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
  • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi, czy informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika zabezpieczeń.
Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3