dla przedsiębiorców

Rola nadzorcy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nadzorca układu – za sprawą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które w ostatnim czasie stanowi najczęściej spotykany sposób rozwiązywania problemu nadmiernego zadłużenia – stał się jednym z najpopularniejszych organów postępowania restrukturyzacyjnego. Występuje on w sprawie o zatwierdzenie układu, a także we wspomnianym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, które jest rodzajem sprawy o zatwierdzenie układu. W każdym razie nadzorca układu pełni w tych procedurach wręcz kluczową funkcję, odpowiadając właściwie za przebieg całości procedury. Stąd pozycja nadzorcy układu jest jedną z kluczowych kwestii dla przebiegu zarówno tradycyjnego postępowania o zatwierdzenie układu, jak i uproszczonej restrukturyzacji. O czym więc należy pamiętać wybierając przyszłego nadzorcę układu?

Wybór dłużnika

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z postępowaniem o zatwierdzenie układu, czy też z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, nadzorca układu jest wybierany samodzielnie przez dłużnika i pełni swoją funkcję na mocy zawartej z nim umowy. Przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się wraz z dokonaniem obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – możliwość dokonania tej czynności otwiera się dopiero po spełnieniu określonych warunków, w tym po zawarciu wskazanej powyżej umowy. 

Nie zmienia to faktu, że co prawda dłużnik posiada sporą swobodę w wyborze nadzorcy układu, jednak została ona ograniczona poprzez warunki, jakie musi spełniać kandydat na tę funkcję. W pierwszej kolejności musi on posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dalej nadzorcą układu nie może być m.in. wierzyciel dłużnika, jego małżonek, wstępny i zstępny oraz osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia, a także były pracownik czy członek organu. Warto pamiętać, że nadzorcą układu może być także spółka handlowa, której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Wówczas stosuje się odpowiednio warunki właściwe dla osób fizycznych, a licencję doradcy restrukturyzacyjnego muszą posiadać wspólnicy albo członkowie zarządu. 

Szczerość dłużnika to podstawa współpracy z nadzorcą układu

Z praktycznego punktu widzenia jedną z ważniejszych kwestii w zapewnieniu prawidłowej działalności nadzorcy układu jest posiadanie przez niego wszelkich informacji o dłużniku, które są niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że dłużnik udziela nadzorcy układu pełnych i zgodnych z prawdą informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz udostępnia dokumenty dotyczące swojego majątku i zobowiązań. Nie ma więc wątpliwości, że ustawodawca zobowiązał dłużnika do dostarczenia nadzorcy tego rodzaju danych – w przypadku niewywiązania się lub nieprawidłowego wywiązania się z tego obowiązku, dłużnikowi grozi odpowiedzialność karna. Co prawda odpowiedzialność ta nie grozi nadzorcy układu korzystającemu z dostarczonych mu materiałów, jednak zawsze ma on obowiązek ich rzetelnej weryfikacji.

W każdym razie nie ma wątpliwości, że szczerość dłużnika i pełne przedstawienie przez niego sytuacji, w jakiej się znalazł jest jedną z najważniejszych kwestii, które mogą przesądzić o sukcesie lub porażce całego postępowania. W końcu bez precyzyjnej znajomości kondycji restrukturyzowanego przedsiębiorcy nie sposób sporządzić plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe, czy spis wierzytelności i wierzytelności spornych, a także złożyć sprawozdanie o możliwości wykonania układu. To zaś – niekiedy przy współpracy z dłużnikiem – są podstawowe obowiązki każdego nadzorcy sądowego. Dlatego ich ścisłe współdziałanie w całym toku postępowania jest koniecznością, przed którą po prostu nie sposób uciec. Tym samym warto wziąć tę okoliczność pod uwagę przy wyborze doradcy restrukturyzacyjnego, który ma pełnić funkcję nadzorcy układu. 

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3