aktualności/news

Restrukturyzacja stanie się prostsza

Ogromna popularność uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dowodzi podstawowej kwestii: przedsiębiorcy, którzy popadli w zadłużenie potrzebują przede wszystkim szybkich i sprawnych narzędzi rozwiązywania swoich problemów.

Uproszczona restrukturyzacja okazała się świetną odpowiedzią na te oczekiwania, a skoro problem zadłużenia nie dotyczy jedynie czasu pandemii, warto, aby model szybkiego oddłużenia pozostał z nami na stałe. Z kolei ten cel ma zostać zrealizowany w ramach uchwalonej już noweli Prawa restrukturyzacyjnego – stąd biorąc pod uwagę, że stosowana ustawa czeka jedynie na podpis Prezydenta, możemy bliżej przyjrzeć się rozwiązaniom, które z dużą dozą prawdopodobieństwa staną się obowiązującym prawem.

Zmiany w postępowaniu układowym

Zgodnie z ostatecznym kształtem przepisów – co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę przebieg całego procesu legislacyjnego oraz regulacje „tarczy antykryzysowej” odnoszące się do uproszczonej restrukturyzacji – omawiane zmiany będą polegać na przemodelowaniu postępowania o zatwierdzeniu układu. Nie zmienią się jednak ogólne przesłanki jego otwarcia, a więc będzie ono dopuszczalne przede wszystkim wówczas, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekroczy poziomu 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Z punktu zaś doświadczeń ostatnich miesięcy jedną z najważniejszych zmian jest brak w nowych przepisach zasad dotyczących otwarcia postępowania – w przeciwieństwie do regulacji „tarczy antykryzysowej” obwieszczeniu podlegać będzie nie otwarcie postępowania (warunkowane m.in. zawarciem przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który ma pełnić funkcję nadzorcy układu), ale ustalenie dnia układowego. Jednocześnie przeprowadzenie obwieszczenia będzie mogło nastąpić po spełnieniu szczegółowych przesłanek.

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

Nowelizacja stanowi, że do przedmiotowego obwieszczenia będzie mogło dojść po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Aczkolwiek należy pamiętać, że ustawodawca wprowadził od tej zasady istotny wyjątek. Otóż obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego będzie niedopuszczalne wówczas, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika – z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli.

W przypadku, gdy okaże się, że w danej sprawie występują te okoliczności, nadzorca układu odmówi obwieszczenia – przy czym będzie musiał uzasadnić tę czynność. Tym samym – w terminie tygodnia od doręczenia odmowy wraz z uzasadnieniem – dłużnik zyska prawo zaskarżenia odmowy do sądu restrukturyzacyjnego. Oczywiście skarga powinna czynić zadość wszystkim wymogom pisma procesowego, poza tym będzie wnoszona za pośrednictwem nadzorcy układu. Ten zaś będzie mógł ją w całości uwzględnić – jeżeli jednak nie zdecyduje się na ten krok, będzie zobowiązany przekazać ją do sądu restrukturyzacyjnego. Sąd zaś – pod warunkiem, że skarga nie będzie zawierać żadnych braków formalnych – rozpatrzy ją w ciągu tygodnia.

Tymczasem w przypadku, gdy dojdzie do obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, od tego momentu zacznie biec dla dłużnika czteromiesięczny termin na złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. Przekroczenie tego terminu będzie wiązać się z wygaśnięciem skutków dokonanego obwieszczenia. To z kolei oznacza, że – analogicznie do uproszczonej restrukturyzacji – w znowelizowanej wersji postępowania o zatwierdzenie układu również liczyć będzie się przede wszystkim sprawność procedowania oraz doświadczenie i wiedza potrzebna do właściwego przygotowania stosownych dokumentów. W końcu korzystne przepisy to nie wszystko – potrzeba się jeszcze umiejętności ich wykorzystania w realiach, w których znalazł się dany przedsiębiorca.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3