dla przedsiębiorców

Restrukturyzacja ma sens wówczas, gdy zostanie wdrożona w odpowiednim czasie

Podstawowym celem każdego z postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie upadłości przedsiębiorcy, a tym samym umożliwienie mu kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz zaspokojenie – najpełniej, jak to możliwe – wierzycieli. Jednak każda restrukturyzacja w istocie stanowi trudne i skomplikowane przedsięwzięcie, w którym skala wyzwań wzrasta wprost proporcjonalnie do poziomu zadłużenia. Dlatego jednym z najważniejszych czynników – często decydującym o powodzeniu postępowania restrukturyzacyjnego – jest wdrożenie odpowiednich środków zaradczych w odpowiednim momencie. W jaki więc sposób określić, czy nadszedł właściwy czas na otwarcie sprawy restrukturyzacyjnej? Umiejętność udzielenia prawidłowej odpowiedzi na to pytanie może okazać się – zwłaszcza w czasach kryzysu – jedną z najważniejszych dla prowadzących własny biznes.

Czy to już upadłość?

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przy czym w zakresie wykładni pierwszego z tych pojęć ustawodawca odsyła do Prawa upadłościowego (co z kolei oznacza, że upadłość oznacza m.in. brak możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych), natomiast drugie rozumie, jako sytuację ekonomiczną wskazującą, że w niedługim czasie dłużnik stanie się niewypłacalny. Oczywiście praktycznie każde z tych pojęć jest nieostre, co czyni je podatnymi na różnego rodzaju interpretacje. Zawsze dobrą praktyką pozostaje analiza orzecznictwa sądów czy poglądów doktryny, jednak źródła te dostarczają jedynie wskazówek pozwalających na podjęcie decyzji co do skierowania do sądu restrukturyzacyjnego stosownego wniosku. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Właściwie podstawową kwestią jest zawsze zdolność do bieżącego – a przynajmniej nieopóźniającego się powyżej trzech miesięcy – regulowania wykonalnych zobowiązań. Zakłócenia w tej sferze zawsze są pierwszym znakiem trudności firmy, które mogą prowadzić do upadłości, a tym samym stanowić o realnym zagrożeniu wystąpienia tego stanu. W praktyce duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu wniosku o restrukturyzację bądź o upadłość mają takie kwestie, jak perspektywy na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, stosunek jego wartości do wysokości zobowiązań, charakter trudności – a zwłaszcza ich ewentualna sezonowość, czy „przejściowość – czy wreszcie możliwość zwiększenia rentowności biznesu np. poprzez racjonalizację i zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności chociażby dzięki redukcji zatrudnienia.

Wybór najlepszego rozwiązania

W każdym razie podjęcie właściwiej decyzji możliwe jest tylko po przeprowadzeniu kompleksowych analiz, jednak zawsze warto trzymać rękę na pulsie, tak aby po prostu nie wpaść w spiralę zadłużenia, z której wyjście będzie bardzo kłopotliwe. Dlatego wystąpienie trudności ekonomicznych – zwłaszcza, gdy nie udaje się ich zażegnać zwyczajnymi środkami – powinno skłonić właściwie każdego przedsiębiorcę do zasięgnięcia opinii eksperta od upadłości i restrukturyzacji. Wówczas możliwe stanie się wykorzystanie wiedzy i doświadczenia do okoliczności konkretnego przypadku – a te praktycznie zawsze różnią się od siebie, co zdecydowanie utrudnia podawanie uniwersalnych rozwiązań.

Nie inaczej jest z wyborem sposobu wyjścia z kryzysu. W końcu nie zawsze konieczne jest sięganie po instrumentarium Prawa restrukturyzacyjnego, czy tym bardziej Prawa upadłościowego. Niekiedy wystarczające jest podjęcie środków w zakresie np. wspomnianego już zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności. Dobrym rozwiązaniem może okazać się – ciągle niestety niedoceniana w Polsce – przygotowana likwidacja, która pozwala na szybką sprzedaż części, a nawet całości przedsiębiorstwa, w zamian za pozyskanie gotówki koniecznej do spłaty wierzycieli. W każdym razie z całej palety różnych sposobów oddłużenia, należy wybrać najbardziej odpowiednie dla sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3