Pogotowie Restrukturyzacyjne

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do postępowania o zatwierdzenie układu wyraźnie różni się tym w jakim stopniu, w całą sprawę zaangażowany będzie sąd. Nie jest to proces tak odformalizowany jak uprzednio omówiony tryb restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu), choć nadal to przedsiębiorca zachowa zarząd nad swoim mieniem. Ważną cechą tego rodzaju postępowania jest fakt, że może być ono prowadzone po wejściu wierzycieli na drogę sądowej egzekucji należności, przy czym sędzia komisarz ma prawo do zawieszenia zajęcia rachunków bankowych przedsiębiorcy. W praktyce przyspieszone postępowanie układowe ma przywrócić firmie możliwość aktywnego udziału w życiu gospodarczym, co teoretycznie może przyczynić się do zwiększenia wiarygodności oraz wzrostu szans na uregulowanie zadłużenia.

Kluczowa rola doradcy restrukturyzacyjnego

Również w tym przypadku kluczową role odgrywa doradca restrukturyzacyjny – jego rola widoczna jest przede wszystkim w funkcji nadzorcy sądowego, którego zadaniem jest przygotowanie planu restrukturyzacji oraz spisów wierzytelności, oraz wierzytelności spornych. To ważne, ponieważ oba te spisy mogą się zmieniać wraz z kolejnymi zastrzeżeniami zgłaszanymi przez dłużnika.

W praktyce jednak należy spodziewać się, że rola nadzorcy będzie w istocie rolą doradczą. Z jednej strony bowiem jest to podmiot zobligowany do nadzorowania przebiegu całego procesu, ale z drugiej strony powołany właśnie po to, aby wspomagać przedsiębiorcę w restrukturyzacji poprzez aktywne doradztwo, a nie jedynie przygotowywanie sztywnych planów ramowych. Wydaje się, że w przyspieszonym postępowaniu układowym jego rola powinna być kluczowa.

Kiedy można otworzyć przyspieszone postępowanie układowe?

Podstawowym wymogiem do otwarcia przyspieszonego postępowania układowego jest brak wierzytelności spornych przekraczających 15% sumy uznanych wierzytelności.

Takie rozwiązanie wprowadzono dlatego, żeby w przypadku zawarcia układu bez udziału wierzycieli posiadających wierzytelności sporne, nadal co najmniej 51% wierzycieli było za układem. Zawarcie układu następuje bowiem większością 2/3 głosów (ok. 66,7%). Odejmując od tej większości owe 15 % nadal wychodzi, że większość była za układem.

Jakie korzyści daje przyspieszone postępowanie układowe?

Podstawową zaletą otwarcia przyspieszonego postępowania układowego jest zawieszenie wszelkich toczących się egzekucji i brak możliwości wszczynania nowych dotyczących wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania. Kluczowe jest również to, że po otwarciu postępowania niemożliwe jest obciążanie majątku dłużnika.

Przykładowo hipoteki wpisane na rzecz wierzyciela po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego podlegają wykreśleniu. W praktyce zatem otworzyć przyspieszone postępowani układowe opłacało będzie się przedsiębiorcy, którego wierzyciele potencjalnie mogą zabezpieczyć się na jego majątku i planują to zrobić a on chciałby tego uniknąć.

Podsumowanie

Dwie omówione do tej pory formy restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe) nie wyczerpują wszystkich możliwości. Dwie kolejne, bardziej skomplikowane opcje, zostaną omówione w kolejnych wpisach.

Trzeba na pewno wskazać, że te dwie kolejne formy restrukturyzacji są bardziej skomplikowane, ale też będą odgrywać większą rolę głównie w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji. Postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne to procedury wymagające czynnego udziału sądu, pod pewnymi względami zbliżające się w swojej strukturze do postępowania upadłościowego, niemniej jednak nadal nastawione nie na zamknięcie działalności, ale na zwiększenie prawdopodobieństwa, że firma, nawet jeśli ostatecznie restrukturyzacja nie przyniosłaby spodziewanych skutków, zdoła przynajmniej w większej części zaspokoić swoich wierzycieli, aczkolwiek idealnym układem byłoby wyprowadzenie przedsiębiorstwa z niewypłacalności. Pozostaje zatem życzyć, żeby najczęstszą formą restrukturyzacji były postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3