Pogotowie Restrukturyzacyjne

Przygotowana likwidacja – sposób na uratowanie firmy

Sprzedaż części majątku firmy to dobry sposób na zarobienie gotówki, którą można przeznaczyć na spłatę wierzycieli. Właśnie temu służy przygotowana likwidacja.

Spłata wierzycieli jest możliwa tylko wtedy, gdy dłużnik posiada odpowiednie zasoby gotówki. Jest to właściwie elementarz, którego chyba nikomu nie trzeba przypominać. Dużo trudniej jednak wcielić te założenia w życie, pozyskując środki niezbędne do uregulowania należności wierzycieli. Dobrym sposobem na te problemy może okazać się przygotowana likwidacja. Jak ją wykorzystać?

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – na czym polega?

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego przygotowana likwidacja (pre-pack) polega na sprzedaży całości, zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Dzięki takiej transakcji pozyskuje się kwotę potrzebną do spłaty wierzycieli. To z kolei na sprawne oddłużenie.

Przygotowana likwidacja jest przeprowadzana w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości – a więc w czasie pomiędzy złożeniem wniosku upadłościowego, a ogłoszeniem upadłości przez sąd. Każdy uczestnik tego postępowania może złożyć wniosek o pre-pack.

Wnioskodawcą nie musi być sam dłużnik, choć w praktyce najczęściej to właśnie on ubiega się o przygotowaną likwidację. W dużej mierze wynika to z dwóch okoliczności: przedsiębiorcom najbardziej zależy na uratowaniu swojej firmy, z drugiej zaś strony posiadają oni wszelkie możliwości niezbędne do tego, aby znaleźć nabywcę majątku przeznaczonego do przygotowanej likwidacji.

Jak przygotować wniosek o pre-pack?

Najważniejszym elementem wniosku o pre-pack są warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej bądź znacznej części (wskazujące co najmniej proponowaną cenę oraz dane nabywcy) oraz opis i oszacowanie składników majątkowych mających zostać objętych tą procedurą, sporządzone przez biegłego sądowego.

W tym kontekście warto pamiętać, że sąd ma obowiązek zatwierdzić warunki sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie.

Jak uratować firmę przed upadkiem?

Co prawda procedura przygotowanej likwidacji została unormowana w Prawie upadłościowym, jednak w praktyce dużo bliżej jej do restrukturyzacji. Zwłaszcza gdy przedmiotem pre-packu ma nie być całość przedsiębiorstwa, ale jedynie jego część. Wówczas, w pozostałym zakresie, firma może nadal działać, co z kolei oznacza po prostu oddłużenie przedsiębiorstwa i utrzymanie go na rynku. Co więcej – doświadczenie uczy, że firmy, które przeprowadziły przygotowaną likwidację części swojego majątku nieraz nie tylko wychodzą na prostą, ale notują wręcz dynamiczny rozwój.

Jeżeli przygotowana likwidacja rzeczywiście ma uratować przedsiębiorstwo przed upadłością, to musi być dobrze pomyślana. Kluczowe jest podjęcie decyzji, które dokładnie elementy majątku firmy mają zostać objęte omawianą tu procedurą. Jak zasygnalizowałem powyżej, musi to być zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątkowe stanowiące jego znaczną część. Bez wątpienia jest to bardzo ogólna regulacja, pozwalająca na szerokie zastosowanie przygotowanej likwidacji w praktyce.

Zawsze chodzi o to, aby do pre-packu przeznaczyć jakąś istotną część przedsiębiorstwa, pozwalającą nabywcy na prowadzenie działalności biznesowej – nawet w innej branży niż ta, w której funkcjonuje dłużnik. Dobrą wskazówką jest tu także poziom zadłużenia. Przygotowana likwidacja zawsze powinna prowadzić do spłaty wierzycieli, a więc należy objąć nią taką część przedsiębiorstwa, której spieniężenie pozwoli osiągnąć ten cel.

Z drugiej strony pre-pack – jeżeli nie dotyczy całości przedsiębiorstwa – musi uwzględniać dalszą działalność firmy. Dlatego nie należy w jego ramach sprzedawać takich składników majątkowych, bez których funkcjonowanie przedsiębiorstwa będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Dopiero łączne spełnienie tych wymagań stwarza warunki do oddłużenia w ramach przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3