dla przedsiębiorców

Pre-pack: unikatowa szansa na szybkie rozwiązanie problemu zadłużenia

W polskim prawie można odnaleźć procedury, które pomimo tego, że nie są zbyt często wykorzystywane, to jednak stanowią naprawdę użyteczne narzędzie do rozwiązywania pojawiających się problemów. Dobrym przykładem takiej procedury może okazać się przygotowana likwidacja, prowadzona na postawie Prawa upadłościowego. Dzięki niej możliwe jest szybkie pozyskanie środków na spłatę wierzycieli, co w zwyczajowej upadłości jest podstawowym celem likwidacji masy upadłości.

Sposoby likwidacji masy upadłości

Prawo upadłościowe przewiduje szereg sposobów likwidacji masy upadłości. Należy do nich:

  • sprzedaż całości przedsiębiorstwa upadłego;
  • sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego;
  • sprzedaż ruchomości;
  • sprzedaż nieruchomości;
  • ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego;
  • zbycie wierzytelności dłużnika upadłego, a także wykonanie innych praw majątkowych należących do upadłego.

Warto przy tym pamiętać, że z „technicznego” punktu widzenia likwidacja masy upadłości może nastąpić poprzez sprzedaż z wolnej ręki bądź w drodze aukcji lub przetargu. Ponadto ustawodawca wprowadził specjalne regulacje odnoszące się do likwidacji ruchomości obciążonych zastawem rejestrowym, wierzytelności i praw obciążonych zastawem rejestrowym oraz wierzytelności i praw obciążonych zastawem finansowym.

Masa upadłości – a mówiąc dokładniej jej likwidacja – służy pozyskaniu środków finansowych pozwalających na uregulowanie należności wobec wierzycieli. Dlaczego należy dążyć do tego, aby składniki majątkowe wchodzące w jej skład zostały sprzedane po jak najwyższej cenie. Tylko dzięki temu zaistnieją szanse na to, aby wierzyciele zostali zaspokojeni w jak największym rozmiarze. Z drugiej jednak strony zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielom przeważnie zależy na czasie. Im szybciej zostanie przeprowadzone postępowanie upadłościowe, tym większe szanse na w miarę szybki powrót do normalności – w tym, w przypadku dłużnika – do działalności gospodarczej. Z tego punktu widzenia szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest – wzorowana na anglosaskim pre-packu – procedura przygotowanej likwidacji. Na czym ona polega?

Przygotowana likwidacja – szansa na szybkie rozwiązanie problemów

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Przy czym niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż. Tym samym przygotowana likwidacja staje się – właściwie w ramach jednej czynności – ogłoszeniem upadłości i likwidacją masy upadłości.

Sprawne przeprowadzenie procedury pre-pack’u zdecydowanie skraca czas potrzebny do sfinalizowania postępowania upadłościowego. Jednocześnie pozwala na zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika i kontynuowanie jego działalności, co z kolei ma spore znaczenie np. dla pracowników upadłego dłużnika, czy dla rynku, na którym działa upadły. Tym samym procedura przygotowanej likwidacji – konstrukcyjnie bliższa postępowaniu restrukturyzacyjnemu niż upadłościowemu – po prostu pozwala na naprawdę sprawne rozwiązanie problemu nadmiernego zadłużenia.

Jednak trzeba podkreślić, że pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w przygotowanej likwidacji wymaga prawidłowego przygotowania tego postępowania. Chodzi tu zwłaszcza o znalezienie nabywcy, a w przypadku gdy jest ich więcej – przeprowadzenie przewidzianych przez Prawo upadłościowe czynności. Należy także pamiętać o prawidłowym oszacowaniu majątku objętego pre-packiem, wpłacie wadium czy poprawnym – pod względem formalnym – przygotowaniem niezbędnych dokumentów. Dlatego warto w takich sprawach skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3