dla przedsiębiorców

Postępowanie o zatwierdzenie układu – wynagrodzenie nadzorcy układu

Nadzorca układu to kluczowy podmiot, który wpływa pozytywnie na sprawne i skuteczne postępowanie restrukturyzacyjne. W postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu pełni funkcję analogiczną do nadzorcy sądowego w pozostałych procesach. Rola nadzorcy to przede wszystkim kontrola dłużnika. Działania nadzorcy to także przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności, stwierdzenie przyjęcia układu, nadzorowania prawidłowego przebiegu gromadzenia głosów od wierzycieli oraz wypełniania zapisów przyjętego układu. Dłużnik samodzielnie wybiera nadzorcę układu, który pełni swoje funkcje na podstawie sporządzonej umowy.

Zawarcie umowy nadzorcy z dłużnikiem

Umowa z nadzorcą układu reguluje również sprawę jego wynagrodzenia. Dokument ten jest umową cywilno-prawną, dlatego też wynagrodzenie ustalane jest przez dłużnika oraz nadzorcę zgodnie z zasadą swobody umów. Warunki wynagrodzenia nie podlegają żadnej kontroli z ramienia sądu restrukturyzacyjnego, odmiennie jak w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdzie wynagrodzenie nadzorcy sądowego lub zarządcy ustala sąd. Zawarcie umowy pomiędzy wybranym nadzorcą a dłużnikiem odbywa się przed wszczęciem postępowania. Takie rozwiązanie dopuszczalne jest przez Prawo restrukturyzacyjne bez generowania komplikacji związanych z wierzytelnościami.

Wynagrodzenie nadzorcy a wierzytelności układowe

Prawo restrukturyzacyjne umożliwia zawarcie umowy pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą przed dniem układowym. Dzieje się z to bez niebezpieczeństwa, że wynagrodzenie nadzorcy stanie się jedna z wierzytelności konieczną do wpisania w propozycję układu. Nadzorca nie może być jednocześnie organem postępowania oraz wierzycielem układowym. Umowa pomiędzy stronami jest zatem częścią postępowania restrukturyzacyjnego, mechanizmem tego procesu, więc nie można traktować jej tak jak traktowana jest każda inna wierzytelność dłużnika. Wynagrodzenie nadzorcy włączone jest w koszty postępowania restrukturyzacyjnego i nie wchodzi ono w wierzytelności wyszczególnione w układzie.

Wysokość wynagrodzenia nadzorcy układu

W związku z powyższymi uwarunkowaniami wynagrodzenia nadzorcy układu nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom i jest dowolnie kształtowana przez strony. Jak wiadomo sytuacja inaczej wygląda w przypadku pozostałych trzech bardziej inwazyjnych postępowań restrukturyzacyjnych, gdzie zasady wynagrodzenia nadzorcy sądowego lub zarządcy mają swoje dość sztywne ramy określone w przepisach prawa restrukturyzacyjnego. Na przykładzie naszej kancelarii możemy jednak powiedzieć, że wynagrodzenie takie często jest zależne od podobnych czynników jak kwota wierzytelności, liczba wierzycieli, jednakże z dużo większym naciskiem na wynagrodzenie od sukcesu, tj. zawarcia układu.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3