dla przedsiębiorców

Postępowanie o zatwierdzenie układu – kiedy uchyla się skutki obwieszczenia?

Postępowanie o zatwierdzenie układu, czasem nazywane uproszczoną restrukturyzacją, jest dobrym sposobem na oddłużenie przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak uniwersalne remedium, które można zastosować w każdej sytuacji. Decydując się na postępowanie o zatwierdzenie układu, trzeba liczyć się z szeregiem warunków prawnych. Zlekceważenie tych uwarunkowań może skutkować uchyleniem skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Co to oznacza? I do czego prowadzi?

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego a jego uchylenie

Jednym z najważniejszych momentów postępowania o zatwierdzenie układu jest dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, od którego zaczyna biec czteromiesięczny termin na złożenie w sądzie wniosku o zatwierdzenie układu. Do takiego obwieszczenia może dojść po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Samo obwieszczenie nie przesądza o tym, że restrukturyzacja zakończy się sukcesem. Może dojść m.in. do uchylenia skutków o obwieszczeniu dnia układowego. Kiedy do tego dochodzi?

Zgodnie z art. 226f Prawa restrukturyzacyjnego, uchylenie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego następuje w dwóch przypadkach:

  • gdy prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli
  • lub jeżeli okaże się, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli.

Warto bliżej przyjrzeć się pierwszej z tych przesłanek. Czym więc jest pokrzywdzenie wierzycieli?

Pokrzywdzenie wierzycieli a restrukturyzacja

Ustawodawca w Prawie restrukturyzacyjnym stosunkowo często posługuje się terminem „pokrzywdzenia wierzycieli”. Generalnie jest to przesłanka ograniczająca możliwość samego wszczęcia i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego czy też zatwierdzenia układu. Niestety ustawodawca – pomimo tego, że z praktycznego punktu widzenia wskazane określenie ma ogromne znaczenie – nie zdefiniował, czym jest pokrzywdzenie wierzycieli.

W doktrynie natomiast termin ten bywa wyjaśniany w zróżnicowany sposób. Przy czym najczęściej za pokrzywdzenie wierzycieli na gruncie Prawa restrukturyzacyjnego rozumie się sytuację, w której przy prowadzeniu egzekucji na zasadach ogólnych bądź w ramach postępowania upadłościowego wierzyciele mieliby szansę na uzyskanie o wiele wyższego poziomu zaspokojenia roszczeń niż ten, który jest dostępny w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Analizując, czy mamy do czynienia z pokrzywdzeniem wierzycieli, nie można tracić z pola widzenia faktu, że celem restrukturyzacji jest także uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorcę. Zresztą długofalowo taki obrót spraw przeważnie opłaca się wierzycielom. Dobrze działająca firma stale dostarcza zasobów niezbędnych do realizowania układu.

Dlatego biorąc pod uwagę ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa, z pokrzywdzeniem wierzycieli mamy do czynienia przykładowo wówczas, gdy postępowanie układowe otworzył wierzyciel, który nie jest ani niewypłacalny, ani nawet zagrożony niewypłacalnością. Z pewnością jednak nie mamy do czynienia z pokrzywdzeniem wierzycieli tylko na tej podstawie, że restrukturyzacja ogranicza możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika.

Restrukturyzacja a upadłość – co zrobić?

W każdym razie problem pokrzywdzenia wierzycieli stanowi klasyczne zagadnienie z pogranicza egzekucji, restrukturyzacji i upadłości. Z tego względu zmagając się z zadłużeniem – zarówno z perspektywy samego dłużnika, jak i jego wierzycieli – warto powierzyć swoje interesy prawnikom posiadającym doświadczenie w każdym z tych obszarów. Kancelaria Kwiatkowski&Wspólnicy od wielu lat zajmuje się oddłużaniem przedsiębiorców i konsumentów, a swoimi doświadczeniami z chęcią dzielimy się z każdym zmagającym się z problemem zadłużenia.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3