Pogotowie Restrukturyzacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu – jak działa i jakie przynosi korzyści?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to podstawowa forma restrukturyzacji, wymagająca spełnienia najmniej skomplikowanych warunków formalnych. Tą procedurą będzie można objąć przede wszystkim przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością, co oczywiste. Ponadto te, które w danej chwili są w stanie spełniać na bieżąco ciążące na nich obowiązki, ale spodziewają się problemów  w najbliższej przyszłości.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – formalności.

postępowaniu o zatwierdzenie układu inicjatywa będzie należała do przedsiębiorcy – to on będzie musiał aktywnie działać na rzecz zebrania głosów wierzycieli zezwalających na zawarcie układu. Przedsiębiorca nie składa wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sam układ jest bowiem zawierany niejako poza postępowaniem sądowym. Postępowanie sądowe sprowadza się wyłącznie do zatwierdzenia układu.

Ważne jest to, że postępowanie to może być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy kwota wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Rola sądu w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest bardzo ograniczona. Rolą sądu jest jedynie zbadanie całości procesu pod kątem formalnym i jeżeli wszystko pod względem formalnym jest ok, jedynie zatwierdzić układ. Nad przygotowaniem porozumienia czuwa doradca restrukturyzacyjny i to ona podpisuje wniosek o zatwierdzenie układu. Po zatwierdzeniu układu doradca restrukturyzacyjny, który przygotował układ staje się nadzorcą układu.

Korzyści i zagrożenia postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej inwazyjną formą restrukturyzacji. Cały proces, jeśli doradca restrukturyzacyjny właściwie będzie go pilotował, a przedsiębiorca przeprowadzał, odbywa się bez zbędnego szumu, a wszystkie problemy rozwiązywane są większością głosów podmiotów uprawnionych do decydowania o strukturze zadłużenia i wierzytelności. Co istotne dla wielu przedsiębiorstw, postępowanie w żadnym momencie nie powoduje dopisania do firmy przedsiębiorstwa dodatku „w restrukturyzacji„.

Postępowanie tego rodzaju nie wymaga angażowania sądu, a przez to daje szanse na stosunkowo szybkie zakończenie sporu. Podstawowym ograniczeniem będzie jednak czas – jak pokazuje doświadczenie, wielu przedsiębiorców zwleka z restrukturyzacją do chwili utraty płynności finansowej. W tym przypadku prawdopodobnie będzie to zbyt duża zwłoka, aby przeprowadzić postępowanie o zatwierdzenie układu.

Drugą rzeczą, której zazwyczaj brakuje firmom zagrożonym niewypłacalnością jest zaufanie wierzycieli, a bez tego postępowanie o zatwierdzenie układu jest niemożliwe.

Korzyści podatkowe

Istotną informacją dla wierzycieli jest fakt, że zatwierdzenie układu w toku postępowania o zatwierdzenie układu powoduje korzyści podatkowe dla wierzycieli. Umorzone należności stają się po stronie wierzyciela kosztem, co dowodzi, że takie rozwiązanie powinno być często praktykowane.

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej inwazyjnym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w którym rola sądu jest ograniczona do minimum. Zadłużona firma nie ma nawet dodawanego do nazwy dodatku „w restrukturyzacji”. Postępowanie to jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy wierzytelności sporne nie przekraczają 15% sumy wierzytelności. Ważne jest również to, że dłużnik ma odpowiednio dużo czasu a jego wierzyciele darzą go nadal odpowiednim poziomem zaufania. Jeżeli te warunki są spełnione a widzą ryzyko, że firma może utracić płynność finansową powinni skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3