dla przedsiębiorców

Porażka uproszczonej restrukturyzacji ułatwia sanację

Wniosek o sanację

Sukces uproszczonej restrukturyzacji zależy od wielu czynników, a jednym z najważniejszych jest właściwe przygotowanie postępowania. Jednak nawet najlepiej opracowane propozycje układowe nie dają gwarancji jego przyjęcia – także w przypadku  uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Poza tym w trakcie trwania procedury może wydarzyć się wiele nieprzewidzianych zdarzeń, które negatywnie wpłyną na bieg sprawy, a tym samym doprowadzą do porażki. W każdym razie jasne jest, że uproszczona restrukturyzacja nie jest jedynym sposobem na wyjście przedsiębiorcy z kryzysu. Należy pamiętać, że ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył możliwości korzystania z rozwiązań wynikających z Prawa restrukturyzacyjnego – wręcz przeciwnie, a ewentualna porażka może wręcz ułatwić rozpoczęcie tradycyjnego postępowania restrukturyzacyjnego.

Prostsza sanacja i upadłość

„Tarcza antykryzysowa”, na mocy której wprowadzono do polskiego systemu prawa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, stanowi, że w przypadku, gdy – pomimo dokonania stosownego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – nie uda się zawrzeć i zatwierdzić układu w ramach tego postępowania, dłużnik ma możliwość złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego lub o ogłoszenie upadłości. Termin na skorzystanie z tego uprawnienia zależy od przyczyn, z powodu których doszło do fiaska uproszczonej restrukturyzacji.

W przypadku, gdy sąd wydał postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu, wskazane powyżej uproszczone wnioski mogą zostać złożone w terminach przewidzianych na złożenie zażalenia na to postanowienie. Co do zasady wynosi on tydzień od dnia zamieszczenia postanowienia w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Nieco inaczej kwestia ta przedstawia się wówczas, gdy siedziba wierzyciela lub miejsce jego stałego pobytu znajduje się za granicą. Wówczas termin na wniesienie zażalenie na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu w zakresie jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Natomiast na postanowienie o umorzeniu postępowania można wnieść zażalenie w terminie dwóch tygodni.

Poza tym dłużnik ma prawo złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego lub o ogłoszenie upadłości w ciągu siedmiu dni, licząc od umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu – jednak reguła ta ma zastosowanie tylko wówczas, gdy umorzenie następuje po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu.

Zawsze liczy się przede wszystkim czas

W każdym razie, aby skorzystać ze wskazanych „uproszczonych” możliwości otwarcia sanacji lub upadłości trzeba się spieszyć – z tego rodzaju decyzją nie można zbyt długo zwlekać od dnia zakończenia uproszczonej restrukturyzacji, gdyż może okazać się, że dłużnik po prostu przegapi stosowne terminy. Poza tym – a może raczej przede wszystkim –przy zagrożeniu niewypłacalnością zawsze liczy się czas. W końcu zbyt późne podjęcie działań naprawczych może nie mieć już większego znaczenia z punktu widzenia rzeczywistych możliwości uratowania przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że w czasach kryzysu zakres możliwych do zastosowania inicjatyw restrukturyzacyjnych może okazać się ograniczony. 

Uproszczony wniosek o otwarcie sanacji faktycznie sprowadza się do wyrażenia woli przez dłużnika co do chęci skorzystania z tego postępowania. Co prawda wniosek ten musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego, jednak może sprowadzić się właściwie do krótkiego oświadczenia o woli otwarcia sanacji. Przy czym warto, przynajmniej krótko, uzasadnić tego rodzaju wniosek, wykazując zachodzenie przesłanek do rozpoczęcia postępowania sanacyjnego, tak aby sąd rozpoznający tego rodzaju wniosek nie miał wątpliwości co do jego dopuszczalności. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku uproszczonego wniosku o upadłość. Także w tym przypadku wystarczy oświadczyć o chęci rozpoczęcia sprawy upadłościowej i ewentualnie krótko uzasadnić istnienie w realiach danej sprawy przesłanek do jej ogłoszenia. 

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3