dla przedsiębiorców

Po restrukturyzacji upadłość jest prostsza

Celem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest oddłużenie przedsiębiorcy poprzez spłatę wierzycieli i umożliwienie mu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowym środkiem do osiągnięcia tego celu jest zawarcie układu z wierzycielami, co poprzedzają negocjacje nad propozycjami układowymi składanymi najczęściej przez samego dłużnika. Profesjonalnie przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne daje więc unikatową szansę na rozwiązanie problemów, które doprowadziły przedsiębiorcę na skraj bankructwa.

Jednak – niestety – nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem, a różnego rodzaju zdarzenia mogą doprowadzić do fiaska restrukturyzacji. Warto w tym kontekście pamiętać, że niepowodzenie w prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego otwiera możliwość złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uproszczony wniosek o upadłość

Zgodnie z art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, ma prawo złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że uprawniony do złożenia takiego wniosku może skorzystać ze swojego prawa jedynie w ściśle określonym terminie – a więc w czasie przeznaczonym na zaskarżenie postanowienia sądu restrukturyzacyjnego, na podstawie którego zostało ono umorzone bądź odmówiono zatwierdzenia układu. Termin ten wynosi dwa tygodnie, licząc od obwieszczenia przedmiotowego postanowienia. Jeżeli jednak postanowienie kończące restrukturyzacje zostanie zaskarżone, sąd rozpozna je przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W przypadku uwzględnienia zażalenia, uproszczony wniosek o upadłość zostanie oddalony.

Wniosek ten – jak sama nazwa wskazuje – może zawierać jedynie najważniejsze informacje, a więc przede wszystkim podstawowe dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko, PESEL, NIP itp.) oraz żądanie ogłoszenia upadłości. Nie ma konieczności zawierania w tym wniosku danych, które należy przedłożyć sądowi w przypadku standardowego żądania ogłoszenia upadłości, takich jak – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dłużnik – aktualny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników; bilans sporządzony na dzień składania wniosku; wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi, czy informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika ograniczonych praw rzeczowych.

Zabezpieczenie majątku i rozpoznanie wniosku

Wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości rozpoczyna się procedura jego rozpoznania, którą prowadzi sąd upadłościowy według przepisów Prawa upadłościowego. W tym kontekście warto wspomnieć, że w omawianym tu postępowaniu stosuje się właściwie wszystkie przepisy Prawa upadłościowego, jedynie za wyjątkiem tych, które odnoszą się do wymagań formalnych wniosku. To z kolei oznacza chociażby, że sąd upadłościowy zbada, czy stan majątku dłużnika – a więc dotychczasowej masy sanacyjnej bądź układowej – pozwala na pokrycie kosztów przyszłego postępowania upadłościowego oraz zaspokojenie, przynajmniej minimalne, wierzycieli.

Poza tym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, mimo pełnienia funkcji przez nadzorcę sądowego albo zarządcę, sąd może zastosować inne sposoby zabezpieczenia zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego o zabezpieczeniu majątku dłużnika. Oczywiście nadzorca sądowy bądź zarządca pełnią swoje funkcje do dnia ogłoszenia upadłości, stąd „inne sposoby zabezpieczenia majątku” w istocie mają charakter dodatkowy. Prawem sądu upadłościowego w omawianym tu zakresie jest chociażby ustanowienie zarządcy przymusowego – choć akurat korzystanie z tego uprawnienia wydaje się bezcelowe wówczas, gdy uproszczony wniosek o upadłość składa się po umorzeniu postępowania sanacyjnego. W końcu prowadziłoby to do powielenia już obowiązującego sposobu zabezpieczenia majątku dłużnika.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3