aktualności/news

Plany sporych zmian w Prawie restrukturyzacyjnym

Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli Prawa restrukturyzacyjnego oraz Prawa upadłościowego, której celem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnych regulacji wynikających z „dyrektywy drugiej szansy”.

Celem unijnego prawodawcy – osiągniętym poprzez wprowadzenie w życie tej właśnie dyrektywy – było zobowiązanie państw członkowskich do wypracowania mechanizmów, dzięki którym każdy przedsiębiorca działający w ramach ich jurysdykcji będzie mógł skorzystać z prostego i niesformalizowanego procesu restrukturyzacji, nastawionego na uniknięcie upadłości.

Co prawda – przynajmniej na poziomie założeń – polskie Prawo restrukturyzacyjne spełnia szereg z tych wymagań, to jednak nadal jest sporo do zrobienia, aby instrumentarium tej ustawy rzeczywiście jak najlepiej służyło przedsiębiorcom. Jaki zmian należy się spodziewać?

Pomoc w oddłużeniu, ale przy mniejszym wyborze

W systemie prawnym Unii Europejskiej każda dyrektywa jest aktem, w którym prawodawca unijny określa cele, których osiągnięcie jest obowiązkiem prawodawcy krajowego. Przy czym wybór środków do osiągnięcia zakreślonego celu zawsze pozostaje w gestii Państw Członkowskich. Dyrektywa drugiej szansy – a więc Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 – ma, obok uproszczenia i odformalizowania postępowań restrukturyzacyjnych, służyć także ich ujednoliceniu w Państwach Członkowskich. 

Wypełniając nałożony na mocy Dyrektywy obowiązek, polski ustawodawca najpierw wprowadził do Prawa restrukturyzacyjnego – od 1 grudnia 2021 roku – „uproszczoną restrukturyzację”, a teraz chce dokonać jeszcze dalej idących zmian tej ustawy. Otóż nowela przewiduje podział procedur restrukturyzacyjnych na restrukturyzację zapobiegawczą (obejmującą postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe) oraz restrukturyzację sanacyjną. Co do zasady wybór, które z tych postępowań wybrać będzie należało do dłużnika, jednak ustawodawca chce poważnie ograniczyć jego swobodę.

Aktualnie każdą z procedur restrukturyzacyjnych można rozpocząć wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Jeżeli jednak projektowana ustawa wejdzie w życie, zasada ta pozostanie aktualna jedynie w przypadku restrukturyzacji zapobiegawczej. Sanacja zostanie przeznaczona jedynie dla dłużników niewypłacalnych, a więc tych, którzy już utracili możliwości wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

Nie każdy sprzeciw wierzycieli jest zasadny 

Kolejną, bardzo istotną nowością zaplanowaną przez autorów projektu noweli jest umożliwienie sądowi ingerowania w treść układu, a nawet zatwierdzenie go pomimo sprzeciwu wierzycieli. W myśl projektowanych przepisów sąd będzie mógł dokonać „stosownych zmian” w układzie – aczkolwiek tylko wówczas, gdy w ich wyniku nie dojdzie do naruszenia istotnych postanowień układu, a jednocześnie ich wprowadzenie umożliwi zatwierdzenie układu. Dzięki temu, zamiast odmawiać zatwierdzenia układu, sąd będzie mógł go samodzielnie skorygować. Z drugiej jednak strony nie ma wątpliwości, że będzie stwarzać to ryzyko zniekształcenia woli dłużnika i wierzycieli. 

Poza tym sprzeciw wierzycieli będzie mógł zostać zignorowany, a pomimo jego wyrażenia sąd będzie mógł zatwierdzić układ. Przy czym z tego uprawnienia sąd będzie mógł skorzystać tylko wtedy, gdy większość wierzycieli zagłosuje za układem, a wyrażająca sprzeciw grupa wierzycieli uzyska w drodze układu co najmniej ten sam stopień zaspokojenia, jak każda inna grupa wierzycieli o takim stopniu uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym oraz wyższy stopień zaspokojenia niż jakakolwiek inna grupa o niższym stopniu uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym. Co prawda nowela znajduje się na wczesnym etapie procesu legislacyjnego, jednak właściwie nie ma wątpliwości, że szykują się bardzo poważne zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3