Aktualności

Odsetki od wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym – jakie rządzą nimi zasady?

Kto z wierzycieli ma prawo domagać się realizacji swoich roszczeń w ramach restrukturyzacji, którą został objęty dłużnik? To jedno z kluczowych pytań, jakie powinien zadać sobie wierzyciel, którego dłużnik zdecydował się na zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego. W końcu wówczas, to restrukturyzacja staje się właściwie najlepszym, a niekiedy wręcz jedynym sposobem na dochodzenie wierzytelności. Do tego warto od razu zadać sobie inne pytania, związane chociażby z dochodzeniem wierzytelności od odsetek. Prawo restrukturyzacyjne również pozwala znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym – co należy o nim wiedzieć?

W postępowaniu restrukturyzacyjnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Spis ten bez wątpienia stanowi jeden z ważniejszych dokumentów procedury restrukturyzacyjnej. Określa on nie tylko, jacy wierzyciele zostaną objęci restrukturyzacją, ale również siłę ich głosu w czasie głosowania nad układem. Drugie z tych zagadnień ma niezwykle istotne praktyczne znaczenie. W końcu do przyjęcia układu wystarcza jego poparcie przez odpowiednią większość wierzycieli. Tym samym nawet ci, którzy sprzeciwiali się jego przyjęciu mogą zostać po prostu przegłosowani.

Właściwie na gruncie obowiązującego brzmienia Prawa restrukturyzacyjnego można wywieść domniemanie objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym właściwie wszystkich wierzytelności, jakie powstały przed dniem układowym (w tzw. uproszczonej restrukturyzacji) lub przed dniem, w którym sąd wydał postanowienie o otwarciu restrukturyzacji. Spis wierzytelności obejmuje zarówno wierzytelności o charakterze publiczno- jak i cywilnoprawnym – te, które są objęte restrukturyzacją z mocy prawa oraz na podstawie zgody wierzycieli. Wierzytelność należy umieścić w spisie zgodnie z jej nominalną wysokością, aczkolwiek istnieją w tym obszarze pewne wyjątki. Jakie? To kolejne, niezwykle istotne pytanie.

Odsetki od wierzytelności a postępowanie restrukturyzacyjne

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata. Dodatkowo odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Wskazane regulacje odnoszą się do „wierzytelności bez zastrzeżenia odsetek”. Co to właściwie znaczy? Otóż kluczowe znaczenie mają tu przepisy Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza jego art. 359 § 1. Przepis ten stanowi, że odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Poza, jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

W każdym razie „odsetki zastrzeżone” to takie, które wynikają z czynności prawnej, czyli – mówiąc w pewnym uproszczeniu – ze swobodnej woli stron danego kontraktu. Jeżeli spis wierzytelności w procedurze restrukturyzacyjnej obejmuje zarówno wierzytelności wymagalne, jak i niewymagalne w dniu otwarcia procedury, to w przypadku, gdy z daną wierzytelnością niewymagalną wiążą się odsetki zastrzeżone, trzeba umieścić ją w spisie wierzytelności w wysokości mniejszej niż ich wysokość nominalna. W praktyce wpływa to jedynie na siłę głosu wierzyciela, którą dysponuje on na etapie głosowania nad układem. W żadnym wypadku wskazane rozwiązanie nie uszczupla samych praw wierzyciela.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3