dla przedsiębiorców

Oddalenie wniosku o upadłości firmy. Kiedy sąd może oddalić wniosek?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez firmę zadłużoną wobec wierzycieli i niewypłacalną nie oznacza wcale, że zostanie on automatycznie przyjęty. Należy pamiętać, że choć podstawowym celem prowadzenia postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie maksymalnym stopniu, to istnieje szereg sytuacji, w których sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości – nawet wtedy, gdy przedsiębiorca jest od dłuższego czasu niewypłacalny.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłości firmy?

Każdy przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości, musi liczyć się z tym, iż jego wniosek zostanie oddalony przez sąd. Jedną z najczęstszych przyczyn są względy formalne, czyli niedopełnienie ustawowych wymogów stawianych wnioskom o ogłoszenie upadłości. Ponadto, najogólniej rzecz ujmując, oddalenie wniosku o upadłość firmy będzie mieć miejsce zawsze, gdy sąd dojdzie do wniosku, iż nie zaistniały żadne przesłanki pozytywne do tego, by ogłosić upadłość lub gdy pojawią się przesłanki negatywne. Co ważne, istnieje szereg przesłanek obligujących sąd do odrzucenia wniosku już na etapie składania go, można także wyróżnić grupę przesłanek fakultatywnych. Do pierwszej grupy, czyli do przesłanek obligatoryjnych, zaliczamy następujące sytuacje:

  • majątek pozostały dłużnikowi do dyspozycji jest niewystarczający do tego, by pokryć koszty przeprowadzenia postępowania upadłościowego (chyba, że udowodnione zostanie, iż dłużnik celowo pozbył się części lub całości majątku po to, by pokrzywdzić wierzycieli albo że dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy Prawo upadłościowe, by wyzbyć się majątku wystarczającego na uregulowanie kosztów postępowania upadłościowego);
  • gdy zobowiązania dłużnika przekraczają wartość jego majątku, ale stan ten utrzymuje się krócej, niż przez co najmniej 24 miesiące;
  • przedsiębiorca ma dług wyłącznie wobec jednego wierzyciela;
  • przedsiębiorca-dłużnik nie jest niewypłacalny (ocena jego sytuacji ekonomicznej nie potwierdza ani nie wskazuje, iż realnie utracił on zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań wobec dłużników);
  • gdy wniosek zostanie złożony w okresie przekraczającym 1 rok od daty śmierci przedsiębiorcy-dłużnika, który był osobą fizyczną.

Fakultatywnie sąd może oddalić wniosek o upadłość w następujących przypadkach:

  • gdy majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub skarbowym czy hipoteką morską w stopniu na tyle dużym, iż pozostały majątek nie wystarczy na uregulowanie kosztów postępowania;
  • kiedy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące, ale sąd uzna, iż w najbliższym czasie w danym przypadku nie istnieje zagrożenie, iż przedsiębiorca stanie się niewypłacalny.

Kiedy sąd nie może oddalić wniosku o upadłości firmy?

Istnieje kilka sytuacji, w których odrzucenie wniosku o upadłość firmy nie nastąpi. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy:

  • majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, ale zostało jednocześnie uprawdopodobnione, iż dłużnik wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie tych kosztów poprzez dokonanie innych czynności prawnych;
  • istnieje szansa, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego doprowadzi do uzyskania przez dłużnika majątku pozwalającego zaspokoić zarówno roszczenia wierzycieli, jak i pokryć koszty postępowania.

Jakie są konsekwencje oddalenia wniosku przez sąd?

W przypadku firm oddalenie wniosku o upadłość oznacza przede wszystkim, iż nie tracą one bytu prawnego i istnieją nadal w takiej samej formie, jak przed złożeniem wniosku. W praktyce przekłada się to z reguły na sytuację znacznie trudniejszą, niż w przypadku firm, których wnioski o ogłoszenie upadłości zostały przyjęte – zadłużony podmiot nie posiada bowiem środków na funkcjonowanie na rynku. Najczęściej w konsekwencji odrzucenia wniosku o upadłość firmy w taki czy inny sposób przestają istnieć, nie regulując należności wobec wierzycieli. Najczęściej przeprowadzane jest postępowanie likwidacyjne, a do rzadkości należą przypadki, gdy po oddaleniu wniosku zmianie ulegają okoliczności faktyczne danego przedsiębiorstwa, co umożliwia podjęcie ponownej próby złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z nadzieją, że tym razem nie zostanie od odrzucony. Choćby z tego powodu dobrym pomysłem jest podjęcie próby ratowania przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację – upadłość bowiem, jak już nadmieniliśmy na samym początku, powinna być ostatecznością.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3