aktualności/news

Nadchodzą zmiany w przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa

W ostatnich miesiącach zdecydowanie wzrasta ilość prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, bijąc wszelkie z dotychczasowych rekordów.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że w przewidywalnej przyszłości trend ten się utrzyma – perturbacje gospodarcze będące pokłosiem pandemii, trudności przedsiębiorców w bieżącym regulowaniu należności, czy ciągle dająca się we znaki niepewność co do dalszego przebiegu obecnej sytuacji, sprzyja podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, słusznie postrzeganego jako jedna z najlepszych opcji na wyjście z kryzysowej sytuacji.

Jednak warto pamiętać, że wybór któregoś z postępowań restrukturyzacyjnych nie jest jedynym sposobem na oddłużenie – równie efektywnym, a w niektórych przypadkach nawet korzystniejszym, może okazać się przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa. Tymczasem ustawodawca szykuje w tym obszarze pewne zmiany. Czego więc powinni się więc spodziewać rozważający przeprowadzenie pre-pack’u?

Prosty sposób na spłatę wierzycieli

W pierwszej kolejności należy przypomnieć – chociażby z tego względu, że przygotowana likwidacja ciągle jest po prostu mało znanym i rzadko stosowanym rozwiązaniem – że podstawowym założeniem omawianego tu mechanizmu jest sprzedaż całości bądź części przedsiębiorstwa, dzięki czemu dłużnik zyskuje środki za pomocą których może uregulować swoje zobowiązania. Tym samym – dzięki sprawnemu oddłużeniu – pre-pack pozwala szybko stanąć na nogi. Prawo upadłościowe, regulujące omawianą tu procedurę, stanowi, że wniosek o przygotowaną likwidację może złożyć uczestnik postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Stąd w praktyce bardzo często wniosek o przygotowaną likwidację składa się równocześnie – czyli w jednym dokumencie – z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Jednak fakt, że pre-pack został uregulowany w Prawie upadłościowym, a sam przebieg tego postępowania ma ścisły związek z ogłaszaniem upadłości dłużnika, może być nieco mylący – w istocie przygotowanej likwidacji dużo bliżej do restrukturyzacji, niż upadłości. W takich też kategoriach należy oceniać opłacalność skorzystania z omawianych tu procedur.

Nowe zasady dotyczące wadium

Jednocześnie w najbliższym czasie – za sprawą noweli Prawa upadłościowego przeprowadzanej przy okazji zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – najprawdopodobniej dojdzie do pewnych zmian w regulacjach dotyczących przygotowanej likwidacji. Zgodnie z uchwalonym już przez Parlament i oczekującym na podpis Prezydenta projektem ustawy, najwięcej zmian będzie dotyczyć kwestii wnoszenia wadium zabezpieczającego uregulowanie ceny za sprzedaż przedmiotu przygotowanej likwidacji – a więc przedsiębiorstwa, jego znacznej bądź zorganizowanej części.

W myśl nowych regulacji wadium będzie mogło zostać uregulowane na cztery różne sposoby: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy może być tylko poręczeniem pieniężnym); gwarancjach bankowych oraz w gwarancjach ubezpieczeniowych. Przy czym wadium wnoszone w pieniądzu będzie wpłacać się przelewem na rachunek depozytowy sądu. Analogicznie zwrot tak uregulowanego wadium dokona się na rachunek bankowy wnoszącego – w pozostałych przypadkach trzeba będzie złożyć stosowne oświadczenie gwarantowi lub poręczycielowi. W każdym razie złożenie wniosku o zwrot wadium przez nabywcę przedmiotu przygotowanej likwidacji ma skutkować pozostawieniem bez rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz tego nabywcy.

Natomiast jeżeli nie dojdzie do zawarcia samej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie nabywcy, syndyk zatrzyma wadium, które stanie się składnikiem masy upadłości. Wydaje się – zwłaszcza na podstawie dotychczasowych doświadczeń – że rozbudowa przepisów odnoszących się do problematyki wadium w procedurze przygotowanej likwidacji jest słusznym krokiem ustawodawcy, który ma szansę przyczynić się do podniesienia poziomu zabezpieczenia interesów uczestników postępowania.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3