dla przedsiębiorców

Krajowy Rejestr Zadłużonych – wszystkie informacje o restrukturyzacji i upadłości w jednym miejscu

Krajowy Rejestr Zadłużonych to niezwykle ważny etap w informatyzacji procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Truizmem jest twierdzenie, że informatyzacja stanowi przyszłość, a właściwie konieczność dla wszystkich postępowań przed organami władzy publicznej. Niestety w Polsce proces ten następuje stosunkowo wolno. Co prawda w ostatnich latach poczyniono pewne kroki w kierunku rozwoju możliwości elektronicznego załatwiania różnego rodzaju spraw przed organami władzy publicznej, zwłaszcza w sferze postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Jednocześnie w wielu obszarach – w tym tak istotnej dla prawidłowego kształtowania stosunków cywilnoprawnych kwestii egzekucji należności – ciągle pozostaje wiele do zrobienia w zakresie informatyzacji. Nie inaczej jest w przypadku poszukiwania informacji o dłużnikach, w tym prowadzonych wobec nich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.  Tego rodzaju dane, o ile w ogóle, dotąd były publikowane w różnych miejscach. Jednak sytuacja ta – dzięki utworzeniu Krajowego Rejestru Zadłużonych – ma się radykalnie zmienić.

Informacje o dłużniku (niewypłacalnym) w jednym miejscu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – która w zdecydowanej większości wejdzie w życie dopiero prawie w dwa lata od uchwalenia: 1 grudnia 2020 r. – w systemie tym będą gromadzone dane o wszystkich podmiotach, wobec których prowadzi się lub prowadzono postępowanie restrukturyzacyjne bądź upadłościowe.

Jednocześnie w Rejestrze będą publikowane najważniejsze dokumenty związane z prowadzeniem tych postępowań – od samego wniosku o ich wszczęcie, poprzez informacje o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności, czy stanie majątku objętego restrukturyzacją i upadłością, aż po materiały związane za zakończeniem postępowania. Znajdziemy tam też zapewne informację na temat przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack – więcej przeczytasz tutaj)

Słowem – w jednym miejscu, prowadzonym w specjalnym systemie informatycznym, będzie można znaleźć wszystko, co potrzebne do wzięcia udziału  restrukturyzacji lub upadłości, bądź do zapoznania się z kondycją ekonomiczną przedsiębiorców objętych tymi postępowaniami. Co do zasady tego rodzaju dane będą przechowywane przez 10 lat.

Ponadto w Krajowym Rejestrze będzie można znaleźć informacje o wszystkich podmiotach – a więc zarówno o osobach fizycznych, prawnych, jak i jednostkach organizacyjnych posiadających jedynie zdolność prawną – którym umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu braku funduszy na pokrycie kosztów egzekucji, a także osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Inaczej mówiąc w Rejestrze będą umieszczane dane podmiotów, które są dotknięte lub zagrożone niewypłacalnością.

Co najważniejsze Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie jawny i każdy zyska prawo do zapoznania się z zamieszczonymi w nim informacjami.

Restrukturyzacja i upadłość w jednym miejscu

Jednocześnie Krajowy Rejestr nie będzie spełniał jedynie roli „tablicy ogłoszeń”, a posłuży także obsłudze postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Skoro w istocie strony zyskają elektroniczny dostęp do akt postępowania, to w tej samej formie będą dokonywanie czynności procesowe. Stąd też zarówno dokumenty w sprawie będą składane za pośrednictwem przedmiotowego systemu, jak i czynności sądu przyjmą właśnie formę elektroniczną.

Jedną z najbardziej konkretnych konsekwencji takiego stanu rzeczy będzie rezygnacja z tradycyjnych, pocztowych doręczeń, co z kolei znacząco przyspieszy obieg dokumentów – a tym samym skróci czas trwania sprawy.

Jednak nie oznacza to absolutnej informatyzacji postępowań sądowych – w tym upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W sprawach tych będzie istniała możliwość zarówno przeglądania akt w sądzie, jak i za pomocą systemu. Ponadto niektóre podmioty, np. pracownicy i dłużnicy będący osobami fizycznymi, będą mogli złożyć swoje pisma w biurze podawczym sądu – obowiązek ich wprowadzenia do Rejestru spocznie na pracowniku tegoż biura.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – podsumowanie

W związku z powyższym Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie spełniał dwie podstawowe role: „informacyjną” o określonej kategorii dłużników oraz systemu informatycznego obsługującego postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Z tego względu wraz z wejściem w życie wskazanej już ustawy, dojdzie do nowelizacji wielu przepisów Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego. Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie miał pełnić podobną rolę do tej jaką pełnić miał Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości), który ostatecznie nie powstał.

Ich wspólnym mianownikiem będzie zastąpienia obecnego rozwiązania składania pisma w sądzie i ewentualnego publikowanie, nowym system opartym na elektronicznym prowadzeniu akt postępowania. Drugim ważnym skutkiem będzie składanie właściwie wszystkich pism w tych postępowaniach na urzędowych formularzach, dostępnych w systemie informatycznym.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3