Aktualności

Kim jest syndyk masy upadłości?

Syndyk masy upadłościowej to obowiązkowy „aktor” w postępowaniu upadłościowym. Przejmuje zarząd nad masą upadłościową i podejmuje działania, by oddłużyć upadłego konsumenta lub spłacić należności wierzycieli (w przypadku upadłości przedsiębiorców).

Syndykiem może zostać jedynie osoba, która uzyskała licencję po uprzednim zdaniu egzaminu państwowego. W poniższym artykule wyjaśniamy, kim jest syndyk, jakie są jego zadania i kiedy kończy się jego rola.

Syndyk – kto to jest?

Syndyk jest nieodzowną postacią w postępowaniu upadłościowym i odgrywa w nim niezwykle istotną rolę. Sąd wyznacza syndyka w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jego zadaniem jest zarządzanie majątkiem upadłego, który to majątek z chwilą ogłoszenia upadłości staje się masą upadłościową.

Upadły traci możliwość zarządzania swoim majątkiem – wszystkie uprawnienia w tym zakresie przejmuje syndyk. Nieco inaczej wygląda rola syndyka w postępowaniu o upadłość konsumencką, a inaczej, gdy upadłym jest przedsiębiorca.

W pierwszym przypadku celem jest oddłużenie osoby, która stała się trwale niewypłacalna. Choć wymaga to zlicytowania części jej majątku (syndyk musi pozostawić dłużnikowi niezbędne do życia środki), to w ostatecznym rachunku upadły rozpoczyna życie bez długów, z czystą kartą.

Inaczej wygląda to w przypadku upadłości przedsiębiorcy, gdyż tu syndyk działa na rzecz wierzycieli. Jego zadaniem jest spieniężenie majątku upadłego przedsiębiorcy, tak by wierzyciele, którzy nie mogli wyegzekwować swoich należności, otrzymali pieniądze.

Jaka jest rola syndyka?

Odpowiedzi na pytanie o zadania syndyka dostarcza art. 173 ustawy Prawo upadłościowe (dalej: Pr. up.). Wynika z niego, że syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Zadaniem syndyka jest doprowadzenie do upłynnienia majątku upadłego, tak by możliwe było zaspokojenie wierzycieli. Wśród działań, które podejmuje w tym celu, wymienimy:

 • przejęcie od upadłego wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstwa lub finansów osobistych (w przypadku upadłości konsumenckiej),
 • przejęcie wszelkich składników majątkowych (pieniędzy z kasy, dostępu do rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości),
 • przeprowadzenie inwentaryzacji majątku upadłego oraz zabezpieczenie go przed zniszczeniem,
 • zawiadomienie wierzycieli i zainteresowanych instytucji o ogłoszeniu upadłości,
 • przyjęcie zgłoszeń wierzytelności i stworzenie listy wierzytelności,
 • dokonanie wyceny majątku upadłego,
 • przeprowadzenie czynności likwidacyjnych poprzez sprzedaż majątku upadłego,
 • sporządzenie planu podziału sum uzyskanych z likwidacji między uprawnionych wierzycieli,
 • zaspokojenie wierzycieli,
 • sporządzenie ostatecznego sprawozdania.

Rola syndyka upadłego przedsiębiorcy jest bardzo wszechstronna. W całości przejmuje interesy upadłego i musi zarządzać firmą, tak by przynosiła korzyści, bo dzięki temu możliwe będzie spłacenie wierzycieli.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Do zarządzania biznesową stroną przedsiębiorstwa syndyk potrzebuje wiedzy z zakresu działania spółek, finansów, prawa. Rzecz jasna, nie musi tych obowiązków wykonywać samodzielnie, może zatrudnić doradców oraz korzystać z wiedzy specjalistów zatrudnionych w firmie, niemniej to on podpisuje się pod wszystkimi podjętymi przez siebie decyzjami.

To ogromna odpowiedzialność, bo jeśli narazi upadłego albo jego wierzycieli na straty, może zostać zobowiązany do naprawienia szkody majątkowej z własnej kieszeni.

Postępowanie upadłościowe – kiedy potrzebny jest syndyk?

Syndyk jest wyznaczany w każdym postępowaniu upadłościowym – niezależnie od tego, czy upadłym jest spółka, czy konsument. Upadły nie może więc podejmować żadnych prawnie istotnych działań bez wiedzy i czynnego udziału syndyka.

Wszystkie czynności prawne dokonane samodzielnie przez dłużnika czy jego zarząd są nieważne z mocy prawa. Budując pewną analogię, można powiedzieć, że w przypadku spółek kapitałowych syndyk pełni funkcję zarządu, a dla upadłego konsumenta staje się przedstawicielem ustawowym.

Kto może zostać syndykiem?

Syndyk nie jest samodzielnym zawodem prawniczym, w przeciwieństwie do choćby komornika, z którym niekiedy jest błędnie utożsamiany. Aby pełnić funkcje syndyka, trzeba spełnić warunki określone w art. 157 Pr. Up.

Przewiduje on, że na syndyka może być wyznaczona osoba fizyczna, która posiada:

 • pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona) oraz
 • licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Nie tylko osoba fizyczna może pełnić funkcję syndyka. Również spółka handlowa może podjąć się tej roli, pod warunkiem, że licencję doradcy restrukturyzacyjnego posiadają jej:

 • wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki, bez ograniczenia, całym swoim majątkiem albo
 • członkowie zarządu reprezentujący spółkę.

Aby przystąpić do państwowego egzaminu w celu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego (która w 2016 roku zastąpiła licencję syndyka), należy:

 • być obywatelem Polski lub innego kraju Unii Europejskiej,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • posiadać zaświadczenie o niekaralności oraz być osobą o nieposzlakowanej opinii,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • w okresie 15 lat przed egzaminem, przez co najmniej 3 lata zarządzać majątkiem upadłego przedsiębiorstwa.

pomoc w długach firmy

Kiedy kończy się rola syndyka?

Wyznaczony do sprawy syndyk przygotowuje plan spłaty wierzycieli, czyli dokument, w którym określa się harmonogram zaspokajania poszczególnych wierzycieli z sum uzyskanych z podziału masy upadłościowej.

Jednocześnie należy pamiętać, że plan spłaty wierzycieli występuje w Prawie upadłościowym jedynie w stosunku do upadłych będących osobami fizycznymi. Chodzi tu zatem zarówno o prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i o konsumentów.

Co do zasady plan spłaty nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy. Z chwilą, gdy sąd zatwierdza opracowany przez syndyka plan spłaty zadłużenia, postępowanie upadłościowe dobiega końca. Upadły odzyskuje zarząd nad swoim majątkiem, kończy się też rola syndyka.

Podsumowanie

Nasza kancelaria Kwiatkowski & Wspólnicy oferuje specjalistyczną pomoc dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy utracili zdolność wykonywania swoich zobowiązań. Postępowania upadłościowe są skomplikowane oraz wymagają wiedzy prawnej i finansowej – nie warto działać w tym zakresie samodzielnie.

W przypadku konsumentów przeanalizujemy sprawę pod kątem najlepszych możliwości oddłużeniowych. Ocenimy, czy klient może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, i wyjaśnimy, jak upadłość wpłynie na dalsze życie dłużnika i jego rodziny.

Przygotujemy wniosek o upadłość, a w trakcie procesu oddłużenia podejmiemy wszelkie kroki, by chronić majątek konsumenta.

W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy podejrzewają, że stali się niewypłacalni, niezwłocznie podejmiemy wymagane prawem kroki (przede wszystkim złożymy wniosek o upadłość, jeśli zaistnieją przesłanki ustawowe).

W dalszej części przygotujemy skuteczną strategię postępowania upadłościowego oraz będziemy reprezentować przedsiębiorcę w relacjach z wierzycielami, a także na sali sądowej.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3