Aktualności

Kiedy sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację prowadzi się po to, aby nie trzeba było ogłaszać upadłości firmy. Nierzadko jest to jedyny sposób na to, aby zadłużony przedsiębiorca mógł nadal prowadzić swoją działalność gospodarczą. Rzeczywiście dobrze zaplanowana i przeprowadzona restrukturyzacja to sposób na oddłużenie firmy, które oznacza uratowania biznesu przed upadłością. Jednak samo zainicjowanie procedury restrukturyzacyjnej nie wystarcza – w jej trakcie może dojść do umorzenia postępowania. Kiedy jest to możliwe?

Obowiązek umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawodawca w Prawie restrukturyzacyjnym, a mówiąc precyzyjniej w art. 325 ust. 1 tej ustawy, określił cztery przypadki, w których istnieje obowiązek umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z tym przepisem sąd restrukturyzacyjny umarza to postępowanie, jeżeli prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli; dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli; układ nie został przyjęty; uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Każda ze wskazanych powyżej okoliczności oznacza obowiązek umorzenia restrukturyzacji. Sąd po prostu nie ma innego wyjścia niż wydanie stosownego postanowienia – wystarczy samo stwierdzenie określonego przez ustawodawcę faktu. Tu z kolei pojawia się pewna trudność. Sąd umarzając postępowanie restrukturyzacyjne musi mieć pewność, że rzeczywiście nastąpiła któraś z wymienionych przyczyn. Z ustaleniami faktycznymi właściwie zawsze można polemizować zaskarżając postanowienia sądu restrukturyzacyjnego umarzające postępowanie.

Trzeba dobrze ustalić „procent” wierzytelności

Poza tym sąd ma obowiązek umorzyć restrukturyzację, gdy stwierdzi, że nie zgadza się procentowy stosunek wierzytelności uprawniający do zainicjowania danego rodzaju postępowania. Warunek ten nie został przewidziany jedynie w przypadku postępowania sanacyjnego. W pozostałych przypadkach trzeba pamiętać, że:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
  • Przyspieszone postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
  • Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Kiedy sąd może, ale nie musi umorzyć restrukturyzację?

Niezależnie od powyższego ustawodawca zdefiniował szereg okoliczności na podstawie, których sąd może, ale nie musi – a więc po prostu nie ma takiego obowiązku – umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany oraz jeżeli dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza i zezwoliła na to rada wierzycieli. O ile druga z tych okoliczności jest stosunkowo prosta do ustalenia, o tyle pierwsza może budzić pewne wątpliwości.

Na umorzenie restrukturyzacji ze względu na „podejrzenia” sądu co do braku woli dłużnika w zakresie chęci wykonania układu narażeni są przede wszystkim ci dłużnicy, którzy niesolidnie podchodzą do swoich obowiązków, lekceważą formalności związane z biegiem procedury restrukturyzacyjnej, przedstawiają nierealistyczne propozycje układowe bądź elementy planu restrukturyzacyjnego. Właściwie zawsze, gdy sąd restrukturyzacyjny nabierze wątpliwości co do szczerości intencji dłużnika, który zainicjował procedurę restrukturyzacyjną, trzeba liczyć się z jej umorzeniem. Z tego względu po prostu nie warto przyjmować taką postawę w ramach sprawy restrukturyzacyjnej. Może się bowiem okazać, że dłużnik straci przez nią ostatnią szansę na uratowanie swojego biznesu przed upadłością.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3