dla przedsiębiorców

Jak skorzystać z dofinansowania do pensji w ramach „tarczy antykryzysowej”?

Pomoc proponowana w ramach „tarczy antykryzysowej” przez rząd polega m.in. na oferowaniu przedsiębiorcom dopłat do pensji i składek na ubezpieczeń społecznych pracowników. Jej wysokość zależy od poziomu spadku obrotów z dwóch dowolnie wybranych miesięcy bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Jednocześnie warunkiem wykorzystania tej pomocy jest utrzymanie miejsc pracy pracowników objętych wnioskiem – przez okres stanu epidemii i czas po jej zakończeniu odpowiadający długości tegoż stanu. Jeżeli dany przedsiębiorca, najlepiej po dokonaniu odpowiednich szacunków i symulacji, zdecyduje się na skorzystanie z rządowej pomocy, musi przejść odpowiednią procedurę. Jak przez nią przebrnąć?

Terminy i wnioski

W obecnym kształcie proponowanych regulacji „tarczy antykryzysowej” dystrybucją pomocy dla przedsiębiorców mają zajmować starostowie powiatów, a samo przekazywanie gotówki będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a wnioskującym przedsiębiorcą. Jednak, aby do podpisania i wykonania tego rodzaju kontraktu mogło dojść, konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek oraz przejście odpowiedniej procedury.

Inicjować ją będzie złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Należy jednocześnie pamiętać, że pracodawca będzie zobowiązany zachować odpowiedni termin na złożenie wniosku – tj. 14 dni licząc od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca będzie musiał złożyć aż siedem różnego rodzaju oświadczeń o: wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości; braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (w myśl Prawa upadłościowego); niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku; zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;   wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Każde z tych oświadczeń będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co – przypomnijmy – jest zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Państwowa weryfikacja

Oczywiście oparcie wniosku o dofinansowanie do pensji o oświadczenia wnioskodawcy wynika przede wszystkim z chęci maksymalnego uproszczenia procedury, a tym samym jak najszybszych wypłat samych dofinansowań. Jednak to rodzi pewną pokusę „naciągnięcia” faktów mających świadczyć o spełnieniu kryteriów do korzystania ze wsparcia w ramach „tarczy antykryzysowej”.

W tym kontekście należy pamiętać nie tylko o wskazanym powyżej zagrożeniu za złożenie fałszywego oświadczenia, ale również o dużej łatwości w zweryfikowaniu danych podawanych przez przedsiębiorcę. Właściwie pełny ich zakres jest przecież w posiadaniu organów władzy, zwłaszcza urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stąd próby jakichkolwiek przeinaczeń mogą zostać właściwie natychmiast wychwycone.

W przypadku przyznania pomocy będzie ona wypłacana w okresach miesięcznych. Do otrzymania każdej transzy będzie potrzebne złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową zawartą z starostą. Jednocześnie pomoc będzie wypłacana za okres od dnia złożenia wniosku.

Podsumowanie

Jak widać procedura korzystania z omówionej tu pomocy w ramach „tarczy antykryzysowej” wymaga wypełnienia – bądź co bądź stosunkowo niewielkich – formalności. Z tego względu już teraz przedsiębiorcy powinni przeprowadzić analizy opłacalności udziału w tym programie, a w przypadku ich pozytywnego rezultatu kompletować dane potrzebne przy samej procedurze. W końcu po powrocie do normalnego życia gospodarczego każdy dzień może okazać się na wagę złota.

Warto w tym kontekście rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnych doradców, którzy nie tylko pomogą skompletować dokumentację i przygotować wnioski, ale również doradzić w zakresie ewentualnych konsekwencji prawnych otrzymania takiego dofinansowania.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3