Aktualności

Jak napisać wniosek restrukturyzacyjny?

Zadłużony przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien rozważyć skorzystanie z postępowania restrukturyzacyjnego, które daje szanse na kompleksowe oddłużenie firmy.

Jednak do rozpoczęcia tej procedury przeważnie konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu restrukturyzacyjnego, a jego poprawne przygotowanie jest jednym z ważniejszych elementów decydujących o sukcesie całego przedsięwzięcia. Jak więc napisać wniosek restrukturyzacyjny?

Trzeba chcieć restrukturyzacji

Restrukturyzacja nigdy nie rozpoczyna się z urzędu – zawsze w tym celu konieczna jest inicjatywa podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Przy czym takim wnioskiem jest również wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, w którym – jak wiadomo – nie dochodzi do otwarcia postępowania na podstawie postanowienia sądu.

Przeważnie restrukturyzacja rozpoczyna się na wniosek samego dłużnika. Jedynie wyjątkowo o przeprowadzenie restrukturyzacji mogą ubiegać się także inne podmioty. Tu jednak konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, a niebędący dłużnikiem mogą wnioskować przede wszystkim o otwarcie sanacji, czyli najbardziej rozbudowanego spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Zgodnie z art. 283 Prawa restrukturyzacyjnego o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego, a w stosunku do niewypłacalnej osoby prawnej również jej wierzyciel osobisty. 

W przypadku gdy wniosek o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie skutecznie złożony – czyli dojdzie do otwarcia restrukturyzacji – nie ma możliwości jego cofnięcia. Oznacza to, że raz rozpoczęta restrukturyzacja musi się toczyć, choć oczywiście nie zawsze musi doprowadzić do zawarcia układu. Równie dobrze postępowanie może zostać umorzone czy też wniosek o zatwierdzenie układu prawomocnie oddalony. 

Kluczowe elementy wniosku o restrukturyzację

Dokładna treść wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zależy od tego, który z rodzajów postępowania został wybrany przez wnioskodawcę. Standardem jest jednak zawarcie informacji, które pozwalają na pełną identyfikację dłużnika. Konieczne jest także:

  • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika
  • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
  • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
  • wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania, albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu;
  • sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom. 

W każdym razie, aby rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne, konieczna jest precyzyjna znajomość sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca oraz sam pomysł na przeprowadzenie oddłużenia. Bez tego właściwie nie da się skonstruować wniosku restrukturyzacyjnego.

Dlatego najpierw należy przeprowadzić stosowne analizy, które powinny być podstawą każdej restrukturyzacji. Bez nich trudno spodziewać się sukcesu w oddłużaniu firmy. Stąd dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach restrukturyzacyjnych, który swoją wiedzą i doświadczeniem może skutecznie wesprzeć cały proces oddłużenia. 

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3