Pogotowie Restrukturyzacyjne

Doradca restrukturyzacyjny – nowy zawód

Doradca restrukturyzacyjny to nowy zawód, który zastępuję dotychczasowy zawód syndyka. Od 1 stycznia 2016 roku nie ma już bowiem ustawy o licencji syndyka a jest ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zmiana nazewnictwa wiążę się z wejściem w życie zupełnie nowego prawa – prawa restrukturyzacyjnego. Ustawa ta zastępuje regulacje prawa upadłościowego odnoszące się do upadłości z możliwością zawarcia układu. Na czym polega zmiana?

Doradca restrukturyzacyjny nowy zawód

Zmieniając przepisy prawa upadłościowego na prawo restrukturyzacyjnego zmieniono zupełnie filozofię przepisów dla firmy z problemami finansowymi. Dotychczasowa regulacja kładła nacisk głównie na gwarancję zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości i zabezpieczenia ich słusznych interesów.

Prawo restrukturyzacyjne stawia głównie na pomoc zadłużonym firmom w uratowaniu ich bytu. Prawo restrukturyzacyjne daje bowiem bardzo dużo, niezwykle elastycznych narzędzi do wyprowadzania firm z kłopotów. Stąd próba uniknięcia stygmatyzowania firm z problemami finansowymi.

Odtąd bowiem zamiast w dodatku „w upadłości z możliwością zawarcia układu” ma dodatek „w restrukturyzacji„. Oczywiście nie dotyczy to firm, co do których sąd upadłościowy ogłosił upadłość likwidacyjną.

Doradca restrukturyzacyjny lekarz przedsiębiorstw

W ten sposób dochodzę do sedna. Czy zatem podmiotem, który ma ratować firmy, wyciągąć je z kłopotów finansowych, czy wręcz być lekarzem przedsiębiorstw, mógłby być syndyk, który kojarzy się wyłącznie z upadłościami i likwidacją majątku? Oczywiście nie i stąd zmiana nazwy licencji syndyka na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Powstał zatem nowy zawód, z nowymi, szerszymi uprawnieniami.

Według nowych przepisów doradca restrukturyzacyjny to nie tylko osoba, która może pełnić określone funkcje w toku postępowań upadłościowych (syndyk masy upadłości, tymczasowy nadzorca sądowy). W chwili obecnej to przede wszystkim przedsiębiorca, który na zasadach rynkowych świadczy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego.

Jak to należy rozumieć? Z pomocą przychodzi sama ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, która definiuje doradztwo restrukturyzacyjne jako udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Doradca restrukturyzacyjny pełnione funkcje

Na tym blogu poza oczywistymi wiadomościami, dotyczącymi praktyki doradztwa restrukturyzacyjnego będę chciał także informować o wszelkich aspektach nowego zawodu. O tym jak zdobyć licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz kto może być doradcą restrukturyzacyjnym opiszę w innym wpisie.

Tutaj chciałbym przynajmniej zaznaczyć jakie funkcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego może pełnić doradca restrukturyzacyjny.

Doradca restrukturyzacyjny w restrukturyzacji

Podmiot będący doradcą restrukturyzacyjnym może w toku postępowania restrukturyzacyjnego pełnić określone funkcje procesowe. Ustawa definiuje te funkcje zbiorczo jako funkcja nadzorcy.

W toku postępowania o zatwierdzenie układu osoba z licencją doradcy restrukturyzacyjnego najpełniej realizuje czynności doradztwa restrukturyzacyjnego. Pełni bowiem rolę swoistego doradcy zarządząjących przedsiębiorstwem, który przygotowuje plan restrukturyzacyjny, rozmawia z wierzycielami i w końcu zbiera głosy wierzycieli. Jeżeli wierzyciele wyrażą zgodę na układ składa w imieniu dłużnika wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Ta funkcja to nadzorca układu.

Przede wszystkim jednak doradca restrukturyzacyjny w toku restrukturyzacji może być nadzorcą sądowym w toku przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego. W takim przypadku jego kompetencje ograniczają się do nadzoru nad działalnością i majątkiem dłużnika, przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego, sporządzeniem spisu wierzytelności. W końcu przygotowaniem propozycji układowych. Jeżeli dojdzie do zawarcia układu zamienia się jego rola na nadzorcę wykonania układu

W toku postępowania sanacyjnego doradca restrukturyzacyjny może być zarządcą. Jako zarządca ma dużo szersze pole działania. Poza wymienionymi obowiązkami w nadzorcy sądowego zarządca przede wszystkim przejmuje zarząd nad przedsiębiorstwem i dokonuje działań sanacyjnych (naprawczych). Realizacja tych działań polega na realizacji planu restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny w upadłości

W toku postępowania upadłościowego doradca restrukturyzacyjny pełnić będzie funkcję takie jak do tej pory syndyk.

W przypadku spółek upadłych osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, będzie mogła zostać wyznaczona do pełnienia funkcji syndyka, jak również funkcji zastępcy syndyka.

W przypadku gdy konieczne jest zabezpieczenie w toku postępowania o ogłoszenie upadłości istnieje możliwość powołania takiej osoby do pełnienia funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego.

Podsumowanie

Rola doradcy restrukturyzacyjnego może być postrzegana wielorako. Jak pokazują doświadczenia krajów europy zachodniej, gdzie postępowania restrukturyzacyjne prowadzone są od lat w wielu formach, również przy wsparciu instytucji doradców.

Po pewnym czasie stają się oni ważnym elementem nie tylko systemu prawnego, ale i gospodarczego, ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania są w stanie sugerować dłużnikom rozwiązania, które w niektórych sytuacjach w ogóle pozwalają uniknąć restrukturyzacji w sensie prawnym.

Funkcje doradcy restrukturyzacyjnego może pełnić także spółka handlowa, której członkowie zarządu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego (zapewne przed nami czas powstawania kancelarii restrukturyzacyjnych w tej formie prawnej) bądź spółki osobowe, których wspólnicy odpowiadający całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki posiadają taką licencję.

Wydaje się zatem, że przed nami czas wielkich zmian postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego a kluczową rolę będzie w nim pełnił właśnie doradca restrukturyzacyjny. 

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3