Pogotowie Restrukturyzacyjne

„Dofinansowanie” restrukturyzacji

Kilka dni temu weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Co prawda trudno uznać tę ustawę za kolejną z „tarcz antykryzysowych” – w końcu nad jej przepisami pracowano już od kilku lat, a pandemia jedynie przyspieszyła ten proces – jednak nie ma wątpliwości, że możliwości stworzone przez ustawodawcę z pewnością będą miały ogromne znaczenie podczas trwającego kryzysu ekonomicznego. Wynika to z faktu, że wprowadzone do polskiego systemu prawa rozwiązania pozwalają na otrzymanie konkretnego, finansowego wsparcia przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Jak więc z niego skorzystać?

Pomoc dla znajdujących się w trudnościach

W pierwszym rzędzie należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział trzy nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej: na ratowanie; tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz na restrukturyzację. Przy czym z pomocy na ratowanie i restrukturyzację pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy spełniającemu jeden z dwóch warunków: znajdującemu się w stanie niewypłacalności lub zagrożonemu niewypłacalnością, ale w tym wypadku jedynie po spełnieniu dodatkowych przesłanek. Należy do nich m.in. sytuacja, w której przedsiębiorca w wyniku poniesionych strat utracił więcej, niż połowę kapitału.

Natomiast tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może zostać udzielone jedynie mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy, ale jedynie pod warunkiem, że – obok powyższych przesłanek – całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy, udzielanej w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 000 euro według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Oczywiście przesłanki te mają charakter fundamentalny – poza nimi ustawodawca określił bardziej szczegółowe okoliczności uprawniające do skorzystania z konkretnych form pomocy.

Na czym polega pomoc?

W każdym razie ich podstawowym przejawem jest udzielenie przedsiębiorcy – na okres sześciu miesięcy – pożyczki. Oczywiście jej wysokość zawsze będzie uzależniona od dokładnej i precyzyjnej oceny sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazł się prowadzący działalność gospodarczą. Jednak warto pamiętać, że jeżeli jej wysokość okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca zyska uprawnienie do ubiegania się o dodatkową pożyczkę, ze środków przeznaczonych na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, a także wystąpić o wydłużenie jej spłaty do 18. miesięcy. Jednocześnie warto podkreślić, że omawiany tu mechanizm znajdzie zastosowanie jedynie dla przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednak pomoc publiczna – bo o takiej tu w istocie mowa – ani w przypadku, gdy przyjmie postać pomocy ratowanie, ani także na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, czy restrukturyzację nie jest celem samym w sobie. Przedsiębiorca, który się o nią ubiega musi mieć opracowany plan restrukturyzacji – ewentualnie – zdecydować się na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Stąd też omawiane tu mechanizmu służą przede wszystkim zapewnieniu prowadzącemu własny biznes płynności niezbędnej do podjęcia tego rodzaju decyzji.

I właśnie z tego względu jest to jeden z podstawowych argumentów na rzecz skorzystania z oferowanego wsparcia: właściwie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, jak niezwykle istotnym jest zapewnienie stabilności finansowej potrzebnej do spokojnego opracowania strategii wyjścia z kryzysu. Po prostu, jeżeli jest ona zagwarantowania, można całą swoją energię skupić na ratowaniu biznesu. Owszem, czas trwania omawianych tu form pomocy nie jest być może imponująco długi, jednak z pewnością jest wystarczający do podjęcia zasadniczych decyzji.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3