dla przedsiębiorców

Co to jest sanacja spółki i jak to wygląda?

Postępowanie sanacyjne w polskim prawie istnieje stosunkowo krótko. Sanacja przeznaczona jest dla tych spółek czy firm, które są zagrożone utratą płynności finansowej. Zła sytuacja ekonomiczna, nie musi zawsze okazać się najgorszą. Prawidłowo przeprowadzona sanacja zdecydowanie zmniejszy ryzyko upadłości. O tym co to jest sanacja i dlaczego warto się na nią zdecydować, poniżej.

Co to jest sanacja firmy?

Definicja sanacji przedsiębiorstwa wskazuje, że jest to proces, który ma na celu uzdrowienie firmy. Wszczęcie postępowania sanacyjnego związane jest z zamiarem uniknięcia ogłoszenia upadłości. Postępowanie sanacyjne należy do jednego z wielu postępowań restrukturyzacyjnych. Na mocy przepisów prawnych należy rozumieć, że działania sanacyjne uznawane są jako czynności prawne, jak i zarówno czynności faktyczne, których dokonywanie ma w konsekwencji doprowadzić dłużnika, do pełnej zdolności wykonywania swoich zobowiązań, chroniąc go tym samym przed egzekucją.

Chwilowe problemy finansowe, często przeradzają się w nieodwracalne skutki majątkowe, dlatego naprzeciw wyjścia z tej sytuacji polski ustawodawca wobec przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością względem wierzycieli, dał szansę na poprawienie swojej sytuacji gospodarczej korzystając z postępowania sanacyjnego.

Wszczęcie postępowania sanacyjnego

Sanacja firmy musi być podjęta w stosunkowo odpowiednim czasie, bowiem przedsiębiorstwo musi posiadać pewne zasoby i być gotowe na wprowadzenie zmian. Wszczęcie postępowania sanacyjnego rozpoczyna się od złożenia wniosku przez samego dłużnika lub wierzyciela. Organem rozpatrującym wniosek jest sąd restrukturyzacyjny, którym właściwym miejscowo jest sąd gospodarczy. To na co szczególnie należy zwrócić uwagę, to sytuacja zawarcia układu nawet wbrew woli dłużnika lub całkowicie bez jego udziału.

Otwarcie sanacji firmy wiąże się także potencjalnie z zabezpieczeniem majątku dłużnika na etapie postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego. Sąd ma wtedy prawo ustanowić tymczasowego sądowego nadzorcę, co tym samym spowoduje ograniczenie dłużnika do zarządzania własnymi aktywami. Z chwilą otwarcia postępowania sąd powołuje zarządcę i od tej chwili wszystkie czynności przez zarządcę, są wykonywane na rachunek dłużnika.

W ciągu 30 dni od otwarcia postępowania sanacyjnego, należy złożyć i przedstawić plan restrukturyzacyjny. Głosowanie nad zatwierdzeniem układu dokonuje zwołane przez sędziego komisarza, zgromadzenie wierzycieli. Postępowanie sanacyjne można zatwierdzić, a także można odmówić zatwierdzenia i przyjęcia układu. Gdy okaże się, że dłużnik utracił możliwość finansowania wszelkich kosztów wobec toczącego się postępowania lub świadczeń, które powstały po otwarciu postępowania i nie mogą być zawarte w układzie, to sanacja może również zostać umorzona.

Postępowanie sanacyjne – wady i zalety

Tak, jak zapewne przy każdym postępowaniu, obie strony znajdą właściwe dla siebie korzyści jak i również niedociągnięcia. Zdecydowanie w interesie dłużnika będzie zapewnienie mu ochrony przed egzekucją. W toku postępowania sanacyjnego ułatwiona jest także znacznie redukcja zatrudnienia, jednak musi to być zawarte w planie restrukturyzacyjnym. Dokonuje się to przy bardzo korzystnych dla dłużnika warunkach. Bez określonych wymogów wynikających z prawa pracy.

Dodatkowo zarządca ma prawo do odstąpienia umów niedochodowych i zmiany zakresu prowadzonej działalności firmy, jeśli to rzeczywiście konieczne. Zarządca może także pozbyć się zbędnych przedmiotów majątku dłużnika.

Jeśli chodzi o kwestie wad, które wynikają z postępowania sanacyjnego, to z pewnością trzeba tu zaliczyć czas jego trwania, a także koszt wizerunkowy. Niestety sam proces postępowania sanacyjnego jest dość długi, jednak niekiedy stanowi jedyne rozwiązanie na uratowanie przedsiębiorstwa, o czym warto pamiętać. Sanacja trwa z reguły od roku, do nawet dwóch czy trzech lat.

Z perspektywy dłużnika tych zalet jest jednak więcej niż wad, bowiem postępowanie to, daje mu możliwość kontynuacji prowadzenia biznesu.

Sanacja a upadłość – różnice

Postępowanie sanacyjne, w odróżnieniu od postępowania upadłościowego (którego celem jest likwidacja przedsiębiorstwa i zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu) ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa. Jest to zasadnicza różnica między sanacją a upadłością, gdyż w założeniu dążą te dwa postępowania do dwóch różnych efektów końcowych. To jak wygląda i czym się charakteryzuje postępowanie sanacyjne zostało nakreślone już powyżej. Odnosząc się aktualnie do upadłości przedsiębiorstwa, trzeba mieć świadomość, że wiąże się ono nieodwracalnie z likwidacją firmy.

Wniosek o upadłość ma obowiązek złożyć każdy przedsiębiorca, który jest niewypłacalny. Całe postępowanie podobnie jak w przypadku sanacji odbywa się przy udziale właściwego sądu rejonowego, wydziału gospodarczego. Zgodnie z regulacjami prawnymi niewypłacalność następuje w momencie, gdy dłużnik utracił stałą zdolność do dokonywania wszelkich zobowiązań finansowych. Domniemywa się, że przedsiębiorstwo jest niewypłacalne, gdy zaległości wynoszą co najmniej trzy miesiące. Przedsiębiorcę można uznać również za niewypłacalnego, jeżeli uiszcza swoje obecne zobowiązania, ale jednak suma kwoty całego jego zadłużenia, przewyższa wartość majątku firmy, gdy sytuacja taka trwa już ponad dwa lata.

Często może dojść do sytuacji, kiedy to dłużnik będzie chciał za wszelką cenę uratować swój biznes, a wierzyciel zażąda odzyskać swoje należności. Przy jednoczesnym wnioskowaniu o wszczęcie postępowania sanacyjnego i upadłościowego, pierwszeństwo zawsze ma postępowanie restrukturyzacyjne.

Prawa wierzycieli

Głównym interesem wierzyciela, jest jak największe zaspokojenie własnego roszczenia. Żadne prawa wierzycieli nie mogą być naruszone i czuwa nad tym czynnie zarządca wyznaczony przez sąd. Mimo otwarcia postępowania sanacyjnego, wierzyciel wciąż ma prawo do wszczęcia postępowania administracyjnego czy sądowego, w celu odzyskania swoich należności, jednak trzeba pamiętać o ochronie dłużnika przed egzekucją.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3