dla przedsiębiorców

Co powinno zawierać sprawozdanie nadzorcy układu?

Nadzorca układu jest jedną z ważniejszych figur postępowań restrukturyzacyjnych, w których występuje ten organ. Niekiedy ma on decydujący wpływ na przebieg sprawy restrukturyzacyjnej, a jego sprawna praca umożliwia osiągnięcie celów restrukturyzacji – a w tym przede wszystkim oddłużenie przedsiębiorcy.

Jedną z ważniejszych czynności nadzorcy układu jest opracowanie sprawozdanie załączanego do wniosku o zatwierdzenie układu. Co powinno zawierać takie sprawozdanie? Okazuje się, że ustawodawca stosunkowo precyzyjnie określił jego treść. Warto więc poznać właściwe w tej materii przepisy Prawa restrukturyzacyjnego oraz zastanowić się, w jaki sposób dobrze je stosować.

Wniosek o zatwierdzenie układu – jakie jest jego znaczenie?

Jak wiadomo, samo przyjęcie układu przez wierzycieli nie zamyka restrukturyzacji. Konieczne jest jeszcze jego zatwierdzenie przez sąd – dopiero wraz z uprawomocnieniem się stosownego postanowienia sądu, prawomocny staje się także sam układ. To zaś otwiera drogę do jego – także przymusowego – wykonywania. Właściwie nigdy sąd restrukturyzacyjny nie zajmuje się zatwierdzaniem układu z urzędu. Do tego, aby uruchomić procedurę zmierzającą do wydania stosownego postanowienia, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Najczęściej legitymację do jego przedłożenia do sądu posiada dłużnik.

Sprawdź: Restrukturyzacja firmy

Wniosek o zatwierdzenie układu musi spełniać wszystkie wymagania, jakie prawo stawia przed pismem procesowym. Ponadto do przedmiotowego wniosku załącza się także sprawozdanie nadzorcy układu – oczywiście w tych postępowaniach, w których organ ten funkcjonuje. W praktyce sprawozdanie to może mieć duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez sąd. Zwłaszcza gdy rozpatruje on układ z punktu widzenia takich przesłanek jego dopuszczalności, jak legalność czy prawdopodobieństwo wykonania. Co więc musi zawierać przedmiotowe sprawozdanie

Poprawne sprawozdanie nadzorcy układu – elementy składowe

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje siedemnaście elementów, z których musi składać się każde sprawozdanie nadzorcy układu. Właściwie każdy z tych składników ma istotne znaczenie, stąd warto je po prostu wymienić. W związku z tym w sprawozdaniu nadzorcy układu należy zawrzeć:

 • stwierdzenie przyjęcia układu;
 • ocenę zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu;
 • ewentualne zastrzeżenia wierzycieli;
 • ocenę możliwości wykonania układu;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
 • aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku; spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę układu, ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi;
 • spis wierzytelności spornych, sporządzony przez nadzorcę układu;
 • wskazanie sumy wierzytelności z wyszczególnieniem, jaką część stanowią wierzytelności sporne;
 • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności i terminów ich zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy układu; plan restrukturyzacyjny;
 • informacje o przeprowadzeniu – w razie potrzeby – testu prywatnego wierzyciela oraz stosowne zawiadomienie sędziego-komisarza.

Nie ma wątpliwości, że wszystkie z wyszczególnionych powyżej elementów muszą zostać ujęte w sprawozdaniu nadzorcy układu. Jednak, aby było to poprawnie przygotowane sprawozdanie, spełniające rolę, jaką wyznaczył mu ustawodawca, nie wystarczy samo „odhaczenie” poszczególnych punktów sprawozdania – każdy z nich powinien zostać naprawdę solidnie opracowany. Bez tego trudno spodziewać się, aby sąd nabrał przekonania, że przedstawiony mu do zatwierdzenia układ może i powinien nabrać prawomocności.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3