Syndyk sprzeda nieruchomości w Sokołowie Podlaskim

Tryb: Z wolnej ręki
Miejsce: Sokołów Podlaski Status: Aktualne

Syndyk masy upadłości Agnieszki Żochowskiej (sygnatura akt: IX GUp 239/20 „of”) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. udziału w wysokości 22/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 94 m2 (działka nr ewidencji 1728/3), położonej przy ul. Siedleckiej 19 w Sokołowie Podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1P/00002644/8, za cenę nie niższą niż kwota oszacowania tj. 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych i 00/100 ) tj. kwotę stanowiącą 40% ceny oszacowania.
 2. Prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 72,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 16717/34704 w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1728/4, położonej przy ul. Siedleckiej 19 w Sokołowie Podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1P/00002644/8, za cenę nie niższą niż kwota oszacowania tj. 98.600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych i 00/100) kwotę stanowiącą 40% ceny oszacowania.

Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 22 stycznia 2024 roku zatwierdził warunki sprzedaży.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 marca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Robert Kosmal, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa) lub za pomocą wiadomości e-mail (plik PDF) (adres e-mail: biuro@kwiatkowskilegal.pl)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2024, o godz. 10.00.

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail: biuro@kwiatkowskilegal.pl

 

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  most oświetlony nocą
  most oświetlony nocą
  Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

  Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
  pfr dof3