Syndyk sprzeda nieruchomość w Gdańsku

Cena: 2483600
Miejsce: Gdańsk

Syndyk masy upadłości ZRE Gdańsk S.A. (sygnatura akt: IX VI GUp 6/23) sprzeda w drodze przetargu w formie pisemnej ofertowej:

1. udział w wysokości 1/1 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 24/26, obręb 101, położonej w Gdańsku przy ulicy Litewskiej w województwie pomorskim, o numerze księgi wieczystej numer: GD1G/00117909/8 ujętego w spisie inwentarza za cenę nie niższą niż 2.470.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto);
2. udział wynoszący 1/50 w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 24/21 i 24/9, obręb 101, położonej w Gdańsku w województwie pomorskim, księga wieczysta numer: GD1G/00103508/6 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 13.600,00 zł netto (słownie trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100)
3. Za łączną cenę 2.483.600,00 zł netto (słownie dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu). Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 250.000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 32 1020 4900 0000 8102 3642 3173.W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – ZRE GDAŃSK”. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na ww. rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.
Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.
Regulamin Przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka ul. Wiktorska 67 lok 1, 02-582 Warszawa w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-maila.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  most oświetlony nocą
  most oświetlony nocą
  Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

  Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
  pfr dof3