Adam Fryc

aplikant radcowski

W ramach dotychczasowej współpracy z Kancelarią zajmuje się głównie wsparciem usług w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych na gruncie Prawa restrukturyzacyjnego.

Aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. W trakcie studiów uzyskał stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt. „Egzekucja należności pieniężnych z majątku przedsiębiorcy”. W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w działalności licznych kół naukowych i organizacji społecznych, angażując się również w działalność non-profit w Studenckim Biurze Porad Prawnych. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał, praktykując w sądach,prokuraturach oraz w kancelariach prawniczych, gdzie świadczył usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Interesuje się pra­wem spół­ek han­dlo­wych oraz pra­wem restruk­tu­ry­za­cyj­nym.

Włada językiem angielskim.

Poznaj nasz zespół