udział 3/32 Dudki

Cena: 17.700,00 Tryb: Z wolnej ręki
Miejsce: Dudki Status: W toku

Syndyk zawiadamia o sprzedaży: składnika majątku Upadłego ujętego w spisie inwentarza tj. udziału w wysokości 3/32 w prawie własności do nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dudki, gmina Trojanów, powiat garwoliński, woj. mazowiecki. Stanowi ona działki ew. o nr 53************ 253, obręb Dudki. Działki tworzą gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 6.8000 ha. Dla wycenianej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – SI1G, prowadzi księgę: KW nr SI1G/00018464/8, ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, zmiennej ceny minimalnej:
Warunki sprzedaży – III próba sprzedaży:

1. w przypadku braku wpływu ofert spełniających wskazane powyżej kryteria syndyk przystąpi do III próby sprzedaży Nieruchomości;
2. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 17 marca 2023 roku do 17 kwietnia 2023 roku;
3. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona na stronie internetowej kancelarii syndyka w dniach od 17 marca 2023 roku do 17 kwietnia 2023 roku;
4. oferent powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, dowód wpłaty wadium;
5. ofertę należy składać do dnia 18 kwietnia 2023 roku na adres syndyka: Syndyk masy upadłości Dariusz Kwiatkowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana;
6. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3.540,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 06 1140 2004 0000 3102 8004 7451 z dopiskiem: „Oferta LU1S/GUp-s/23/2022””) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości;
7. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00;
8. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  most oświetlony nocą
  most oświetlony nocą
  Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

  Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
  pfr dof3