Syndyk sprzeda nieruchomości w miejscowości Juchy

Syndyk masy upadłości Zofii Wojtczak (sygnatura akt: IX GUp 172/21 „of”) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty: I. udziału w wysokości 1/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w skład której wchodzi działka nr 27/3 (działka drogowa) o powierzchni 0,0361 ha, położona w obrębie Liski, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, objętej księgą wieczystą o nr OL1E/00049819/2, ujętej w spisie inwentarza pod nr 3, za cenę nie niższą niż 288,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych netto); II. udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 27/5 o powierzchni 0,1000 ha, położona w obrębie Liski, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, objętej księgą wieczystą o nr OL1E/00053046/3, ujętej w spisie inwentarza pod nr 4, za cenę nie niższą niż 17.000,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 złotych netto). Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 22 października 2021 roku zatwierdził warunki sprzedaży. Oferty należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Robert Kosmal, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa) lub za pomocą wiadomości e-mail (adres zostanie podany w wiadomości). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2021 roku, o godz. 10.00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail (adres zostanie podany w wiadomości).

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  kontakt
  kontakt