Syndyk sprzeda nieruchomość w Sokołowie Podlaskim

Cena: 24.300,00 zł Tryb: Wolna ręka
Miejsce: Sokołów Podlaski Status: Aktualne

Syndyk masy upadłości Agnieszki Żochowskiej (sygnatura akt: IX GUp 239/20 „of”) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 273 m2 (działka nr ewidencji 1728/2), położonej przy ul. Siedleckiej 19 w Sokołowie Podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1P/00041582/0, za cenę nie niższą niż kwota oszacowania tj. 24.300,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100 netto). Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 29 marca 2022 roku zatwierdził warunki sprzedaży. Oferty należy składać w terminie do dnia 27 maja 2022 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Robert Kosmal, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa). Liczy się data wpływu ofert do kancelarii syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2022 roku, o godz. 10.00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. W sprawie dodatkowych informacji, w tym otrzymania operatu szacunkowego nieruchomości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail: @

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  kontakt
  kontakt
  Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

  Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
  pfr dof3