Nieruchomość w Kurowie

Syndyk masy upadłości zawiadamiam o sposobie likwidacji składnika majątku Upadłego ujętego w spisie inwentarza pod nr 1, tj. udziału w wysokości ½ w prawie własności do nieruchomości gruntowej – niezabudowana działka gruntu nr 790/5, obręb Kurów, gmina Kurów, powiat puławski, województwo lubelskie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych – LU1P prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00065599/3 (dalej jako: „Nieruchomość”) ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, ceny minimalnej 1.000,00 złotych netto.

Warunki sprzedaży:
1. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 06 grudnia 2021 roku do dnia 05 stycznia 2022 roku;
2. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona na stronie internetowej kancelarii syndyka w dniach od 06 grudnia 2021 roku do 05 stycznia 2022 roku;
3. oferent powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, dowód wpłaty wadium;
4. ofertę należy składać do dnia 05 stycznia 2022 roku na adres syndyka: Syndyk masy upadłości Grzegorz Ostrowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana;
5. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 56 1140 2004 0000 3002 7959 9915 z dopiskiem: „Oferta IX GUp 326/21”) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości;
6. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00;
7. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  kontakt
  kontakt