Nieruchomość Łosice, Meszki

Syndyk masy upadłości sprzeda:
Nieruchomość gruntową o powierzchni: 3,5900 ha, województwo: mazowieckie, powiat: łosicki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą nr SI2S/00010540/7.

Warunki sprzedaży:
1. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 03 stycznia 2022 roku do 24 stycznia 2022 roku;
2. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona na stronie internetowej kancelarii syndyka w dniach od 03 stycznia 2022 roku do 24 stycznia 2022 roku;
3. oferent powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, dowód wpłaty wadium;
4. ofertę należy składać do dnia 24 stycznia 2022 roku na adres syndyka: Syndyk masy upadłości Robert Kosmal, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana;
5. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 44.860,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące i osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 06 1140 2004 0000 3102 8004 7451 z dopiskiem: „Oferta IX GUp 272/21”) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości;
6. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00;
7. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Wszelkie informacje zostaną udzielone za pomocą wiadomości kontaktowej.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  kontakt
  kontakt